Notifications

geografi begrep

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

44 Terms
ūüėÉ Not studied yet (44)
Ressurs
- noe som kan utvinnes, bearbeides eller utnyttes av mennesker - e.g. maten vi spiser, veden vi brenner, kunnskap
Naturressurs
- finnes i naturen - kan bli en ressurs om vi utvikler kunnskapen til å utnytte den til å dekke menneskelige behov - Bearbeide og forbrede - e.g. mat og metaller
Aktuell ressurs
- en ressurs som vi kan utnytte av (som vi kunne ikke f√łr) -e.g. olje og str√łm
potensiell ressurs
-en forekomst er en potensiell ressurs inntil vi har teknologi eller √łkonomisk st√łtte til √• tjene p√• den
Kulturressurs
- teknologi og kunnskap som mennesker har fått/skapt gjennom sitt fysiske og intellektuelle arbeid * - vi trenger kulturressurser for å få nytte av naturressursene - steder kan være kulturressurser -UNESCOs kulturarv liste
Fornybare ressurser
- naturressurser som dannes p√• nytt i naturen - kan brukes uten √• bli brukt opp -e.g. vind, vann, b√łlger og sol (innstr√•lingsressurs)
Betinget fornybare ressurser
- ressurser som er fornybare s√• lenge det ikke blir overforbuk eller ressursen blir permanent √łdelagt p√• en annen m√•te - e.g. fiskebestanden og skogen
ikke-fornybare ressurs
- tar lang tid å fornye - kan brukes en gang - e.g. kull, olje og gass, regnskog
Gjenvinnbare ressurser
Ressurser som kan brukes om igjen -e.g. stein og grus
Ikke gjenvinnbare ressurser
- ressurser som blir brukt opp en gang for alle når de brukes - kull og olje
bærekraftig ressursbruk
- bruk/uttak av ressurser som ikke reduserer kommende generasjoners muligheter til √• dekke sine behov -e.g. satsing p√• gr√łnnenergi, ikke overforbruk
Arealbrukskonflikter
Konflikter på grunn av uenighet om hvordan man skal bruke arealene
Arealplanlegging
-Langsiktig planlegging av hvordan arealer skal brukes - handler om √• ta hensyn til ressursene, bygge god infrastruktur og gj√łre samfunnet b√¶rekraftig - boligomr√•de, offentlige bygg og n√¶ringsvirksomhet
Allmenning
-Et område med felles ressurser som alle kan bruke - for eksempel kan dyr gå på beit
Allmenningens tragedie
- n√•r en fellesressurs √łdelegges fordi enkeltbrukere fors√łker √• skaffe seg selv st√łrst mulig vinning uten √• tenke p√• felleskapets beste -e.g. P√•ske√łya
Forbrukermakt
- den makten forbrukere har overfor de som selger varer og tjenester - forbrukere påvirker hvilke varer og tjenester selges
√ėkologisk fotavtrykk
et mål på forbruket av naturressurser som vår levemåte krever
Landskapsverdier
-at en geografisk omr√•de har verdi -avhengig av hvordan vi √łnsker √• bruke landskapet - kan endre seg (e.g. R√łros)
√ėkonomiske verdier
- knyttet til verdier i landskapet som vi kan tjene penger p√• - ofte handler om olje, god dyrkningsjord eller et steinbrudd - tillegges oftest st√łrst vekt
Ikke-√łkonomiske verdier
- noe som ikke m√•les i kroner eller √łre - opplevelsesverdier, hvor fint et landskap er og de verdiene
√ėkosystemtjenester
goder eller ressurser som naturen gir oss mennesker
Forsyningstjenester
- biologisk mangfold - det naturen forsyner oss med direkte - e.g. maten, vannet og råvarene
Reguleringstjenester
- de viktige prosessene i naturen som √łkosystemene regulerer - flomdemping, pollinering, CO2 lagring
Kulturelle tjenester
- de opplevelsene vi får når vi er ute i naturen - rekreasjon, friluftsliv, kunnskap og læring
St√łttende tjenester
- avgj√łrende for at naturen skal klare √• tilby de tre andre tjenestene * - dannelse av jord og fotosyntese
Urbanisering
folk flytter fra landsbygda til byer
NIMBY*
- Not in my backyard - den femononen der noen ikke vil at noe skal bygges eller gj√łres i n√¶rheten av der de bor, selv om det m√• bygges eller gj√łres et sted - eksempler: flyktningmottak, deponering, infrastraktur (flyplasser, togbaner, forurensing pga s√łppelbrenning)
Næring
hovedgruppene i næringslivet, hva folk arbeider med
Primærnæringer
- utnytter naturen til å fremstille råvarer
Sekundærnæringer
- industri og andre næringer som bearbeider råvarer
Tertiærnæringer
- driver tjenesteytende virksomhet* og som ikke produserer varer
Næringsstrukturen
hvordan de sysselsatte fordeler seg i de ulike næringene i et bestemt område
Sentralisering
folk flytter til mer sentrale og tettybugde områder
Naturfare
naturlige prosesser som skyldes kombinasjonen klima, grunnforhold og topografi slik som skred, flom og stormflo
Naturkatastrofe
- gir store skader for mennesker og andre organismer - skyldes ekstremvær eller andre naturfenomener
Gentrifisering
- en prosess der omr√•der med lav status gjennomg√•r en rehabilitetering, utvikling og oppussing - kan f√łre til at grupper med lavere inntekt m√• flytte lenger ut fra sentrum -e.g. bakklandet
ekspropriasjon
- n√•r staten gj√łres krav p√• privat eiendom mot at grunneierne f√•r kompensasjon* -e.g. oslo lufthavn p√• sltuten av 1990-tallet
√łkologisk fotavtrykk
et mål på forbruket av naturressurser som vår levemåte krever
kvartærnæringer
- arbeider med kunnskap og teknologiutvikling i forhold til selgsvarene
ROS-analyser
- risiko og sårbarhetsanalyser der kommunen vurderer hvor stor faren for ras eller flom er, og hva konsekvensene eventuelt blir
byplanlegging*
-arealplanlegging i byer og tettbygde områder
stedsidentitet
- hva som gir et sted særpreg -virkemiddel for bevaring av bymark - handler om stedets betydning og verdi for innbyggerne - påvirker byplanleggingen
finnmarksloven
ka
forvaltning
måten myndighetene styrer bruken av naturen