Notifications

Aardrijkskunde H3 CP1 Hoofdstuk 1.1 t/m 1.3

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

Description

COCOMELONN

45 Terms
😃 Not studied yet (45)
Wat was het percentage van alle industriegoederen gemaakt in westerse landen in 1990 en 2018?
in 1990 werd 70% van alle industriegoederen gemaakt in westerse landen, in 2018 was dat nog maar de helft (35%)
Welke zijn de BRICS-landen van deze perioden?
Brazilie, Rusland, India, China en Zuid-Afrika
Wat is de MNO?
multinationale ondernemingen
Welke redenen hebben de mno's om te jagen aan deze verschuiving?
1. in lagelonenlanden worden tegenwoordig niet alleen producten gemaakt, maar ook ontwikkeld 2. opkomende landen vormen een nieuwe afzetmarkt door de toename van de koopkracht
Welke zijn de oorzaken dat de wereldhandel toegenomen is?
de productieketen is opgedeeld; - transport van goederen is sneller en goedkoper - handelsgrenzen verdwijnen steeds meer
Welke organisatie stimuleert de wereldhandel?
WTO (Wereldhandelsorganisatie)
Wat is een andere naam voor het steeds meer verweven raken van de wereld?
globalisering
Door wat wordt het economisch zwaartepunt van de wereld?
door de ontwikke-lingen van de afgelopen jaren naar Zuid- en Oost-Azie
Wat is een andere naam voor die verschuiving?
global shift
Welke zijn de 3 nieuwe knooppunten in de wereldeconomie?
Hong Kong, Singapore en Shanghai
Welke periode in de geschiedenis is de periode van grote ontdekkingen?
16e eeuw
Wat was er aan de hand in 1500 -1800
handelskolonialisme
knowt flashcard image
Was was er aan de hand in 1800 - 1950?
industrieel kolonialisme
knowt flashcard image
Op welke gebieden verstevigde een moederland de greep op de kolonie?
onderwijs, bestuur, handel en cultuur
Waar dienden de koloniën tussen 1500 en 1800 voor?
winning van grondstoffen
Wie deden het werk op de plantages?
slaven uit West-Afrika
In welk deel van een kolonie was weinig Europese invloed te vinden?
in de meer landinwaarts gelegen gebieden
Welke ontwikkelingen vonden plaats na 1945?
dekolonisatie en de Koude Oorlog
Wat gebeurt tijdens de Koude Oorlog?
tijdens de Koude Oorlog voerden de verschillende machtsblokken handel binnen het eigen machtsblok
In welk jaar valt de Sovjet-Unie uiteen?
1990
Welk economisch systeem wordt daarna het belangrijkste systeem in de wereld?
vrijemarkteconomie
Wat zijn kenmerken van een vrijemarkteconomie?
-vrij ondernemerschap -prijs komt tot stand door vraag en aanbod
Hoe noemt men handel zonder grenzen ook wel?
vrijhandel
Welke voordelen heeft vrijhandel?
-een land kan zich specialiseren -bedrijven krijgen toegang tot buitenlandse afzetmarkten
Door welke ontwikkeling voelt de Amerikaanse maakindustrie zich bedreigd?
opkomst van China
Waarom zijn sommige landen rijk en ander arm?
door intern en extern oorzaken
Wanneer is de kans op armoede groter?
Wanneer in één land veel negatieve factoren samenvallen
Welke natuurlijke oorzaken vergroten de ontwikkelingskansen van een land?
-vruchtbare grond -niet te bergachtig -voldoende neerslag -natuurlijke hulpbronnen -ligging aan zee
Wat zijn kenmerken van het bestuur in arme landen?
-weinig of niet democratisch -corruptie -vriendjespolitiek
Wat zijn kenmerken van het politieke systeem in rijke landen?
-democratische rechtstaat -ondernemen stimuleren -privébezit beschermen -zorgen voor onderwijs en gezondheidszorg
Welke zijn de kenmerken van jongeren in een aantal landen?
-het geboortecijfer neemt wereldwijd af -in arme landen neemt het geboortecijfer toe -in rijke landen neemt de vergrijzing toe
Wat is het nadeel van een hoog geboortecijfer?
het bbp moet worden gedeeld met meer mensen
Welke leeftijdsopbouw is ideaal voor een land?
grote, jonge bevolkingsgroep met een goede opleiding
Waarom is dit gunstig voor een land?
de jongeren leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het land
Wat is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling binnen een land?
er moet voldoende werk zijn
Waarom neemt de ongelijkheid binnen een lang toe wanneer deze zich economisch ontwikkelt?
sommige gebieden en mensen profiteren meer van de groeiende welvaart
Wat kunt leiden tot onrunt in een land?
grote ongelijkheid in combinatie met een tekort aan werk kan leiden tot onrust in een land
Wat worden veel arme landen geweest?
veel arme landen van nu zijn exploitatiekoloniën geweest
Welke rol hadden deze arme landen vroeger (en nog steeds)?
-leveren van grondstoffen -leveren van landbouwproducten -leveren van laagwaardige industrieproducten
Waar kan men meer geld mee verdienen?
met de productie van hoogwaardige producten
In welke landen worden hoogwaardige producten geproduceerd?
rijke landen
Welke koloniën zijn rijke landen en produceren hoogwaardige producten?
-Verenigde Staten -Australië
Welk type kolonie waren de Verenigde Staten en Australië?
vestigingskoloniën
Wanneer investeren MNO’s in een land?
-ligging -economische factoren -politieke factoren
Wat is vestigingskolonien?
overzeese gebiedsdelen onder Europees bestuur met als functie vestigingsgebied voor Europeanen