Notifications

engels cse

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

416 Terms
šŸ˜ƒ Not studied yet (416)
actually (opsomming)
sterker nog
also (opsomming)
ook
and (opsomming)
en
as well as (opsomming)
evenals
besides, (opsomming)
bovendien
both .... and .... (opsomming)
zowel .... als ....
even (opsomming)
zelfs
first, second, third (opsomming)
eerste, tweede, derde
furthermore (opsomming)
bovendien
in addition (opsomming)
bovendien
indeed (opsomming)
sterker nog
in fact (opsomming)
sterker nog
moreover (opsomming)
bovendien
neither .... nor .... (opsomming)
noch .... noch ....
not only ..... but also (opsomming)
niet alleen ..... maar ook
one .... another (opsomming)
Ć©Ć©n ... een andere
or (opsomming)
of
too (opsomming)
ook
what is more (opsomming)
bovendien
after all (oorzak)
immers
as (oorzaak)
omdat
as a result of (oorzaak)
als gevolg van
because (oorzaak)
omdat
for (oorzaak)
want
since (oorzaak)
aangezien
actually (tegenstelling)
eigenlijk
admittedly (tegenstelling)
toegeven
although (tegenstelling)
hoewel
besides (tegenstelling)
behalve
but (tegenstelling)
maar
by contrast (tegenstelling)
daarentegen
certainly, (tegenstelling)
weliswaar
conversely (tegenstelling)
daarentegen
despite (tegenstelling)
ondanks
either .... or .... (tegenstelling)
ofwel .... of ....
even so (tegenstelling)
desondanks
however (tegenstelling)
echter
in fact (tegenstelling)
eigenlijk
in spite of (tegenstelling)
ondanks
instead (tegenstelling)
in plaats daarvan
nevertheless (tegenstelling)
desalniettemin
now (tegenstelling)
nu
of course, (tegenstelling)
natuurlijk
on the one hand .... one the other (tegenstelling)
enerzijds, anderzijds
paradoxically (tegenstelling)
in tegenstrijd daarmee
rather (tegenstelling)
eerder dan
still (tegenstelling)
toch
sure, (tegenstelling)
weliswaar
then again (tegenstelling)
aan de andere kant
to be fair (tegenstelling)
om eerlijk te zijn
true, (tegenstelling)
weliswaar
whereas (tegenstelling)
terwijl
(mean)while (tegenstelling)
ondertussen
yet (tegenstelling)
toch
if (voorwaarde)
indien
provided (voorwaarde)
mits
unless (voorwaarde)
tenzij
before (tijd/volgorde)
voor
earlier (tijd/volgorde)
vroeger
eventually (tijd/volgorde)
uiteindelijk
initially (tijd/volgorde)
aanvankelijk
in the past (tijd/volgorde)
in het verleden
later (tijd/volgorde)
later
now (tijd/volgorde)
nu
once (tijd/volgorde)
zodra
once upon a time (tijd/volgorde)
er was eens ...
present (tijd/volgorde)
tegenwoordig
today (tijd/volgorde)
tegenwoordig
until (tijd/volgorde)
totdat
(mean)while (tijd/volgorde)
ondertussen
after all (gevolg/conclusie)
tenslotte
as a result (gevolg/conclusie)
daarom
consequently (gevolg/conclusie)
met als gevolg
hence (gevolg/conclusie)
daarom
in short (gevolg/conclusie)
kortom
so (gevolg/conclusie)
daarom
that's why (gevolg/conclusie)
daarom
therefore (gevolg/conclusie)
daarom
thus (gevolg/conclusie)
op die manier
as if (vergelijking)
alsof
equally (vergelijking)
evenzeer
likewise (vergelijking)
op dezelfde manier
similarly (vergelijking)
op dezelfde manier
for example (voorbeelden)
bijvoorbeeld
for instance (voorbeelden)
bijvoorbeeld
such as (voorbeelden)
zoals
at least (voorwaarde)
tenminste
at least (twijfel)
nouja
at least (vaststelling)
in elk geval
to clarify
duidelijk maken
to demonstrate
aantonen
to make clear
duidelijk maken
to prove
bewijzen
to point out
wijzen op
to give examples
voorbeelden geven
to illustrate
illustreren
to show
aantonen
to emphasise
benadrukken
to highlight
uitlichten
to stress
benadrukken
to challenge
uitdrukkelijk twijfelen aan
to contradict
tegenspreken
to criticise
bekritiseren
to present a different perspective
van een andere kant bekijken
to question
in twijfel trekken
to refute
weerleggen
to reject
verwerpen
to undermine
ondermijnen
to analyse
analyseren
to describe
beschrijven
to discuss
bespreken
to outline
beschrijven
to add
toevoegen
to elaborate
uitbreiden
to list (reasons/explanations)
(redenen/verklaringen) opsommen
to advocate
pleiten voor
to confirm
bevestigen
to corroborate
instemmen met
to praise
prijzen
to support
(onder)steunen
to explain
uitleggen (redenen, opsomming)
to explain why
uitleggen waarom
to modify
aanpassen (tegenargumenten, afzwakking)
to introduce
inleiden (voorbeeld, feiten)
to present (solutions)
(oplossingen) aandragen
to summarise
samenvatten (conclusie)
in accordance with
in overeenstemming met
to judge from
te oordelen naar
in line with
in lijn met
to aim
richten op
it amounts to
het komt neer op
to approach
benaderen
to cause
veroorzaken
a cause
oorzaak
to charactarise
karakteriseren
to claim
stellen dat
it concerns
het gaat over
to contain
bevatten
to debate
bediscussiƫren
debate
debat
due to
ten gevolge van
how does .... relate to ....?
hoe verhoudt .... zich tot ....
to imply
impliceren
to prove
bewijzen
to provide
voorzien van
ancient
zeer oud
century
eeuw
modern
modern
recent
recent