Notifications

11.Sınıf Mezhepler

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

Description

oaksoy

28 Terms
😃 Not studied yet (28)
Dinin insanlar tarafından içinde bulundukları koşullara göre yorumlanma ve yaşanma biçimleridir.
Din anlayışı
Mezheplerin ortaya çıkma sebepleri
İnsan yapısı Sosyal Kültürel Siyasi Coğrafi Dini metinler
Dinde yeni bir görüş ortaya koymaktır.
İçtihat
İbadetler: Namaz, Oruç, Zekat, Hac Hukuk: Aile, Ticaret, Ceza hukuku Ahlaki konular.
amelî-fıkhî mezhepler
Siyasi konular: Halife ve Siyaset İnanç Konuları: Allah'a inanç Peygamberlere Kaza kader Kutsal Kitaplara Ahiret inancı
siyasî-itikadî mezhepler
Görünür anlamı dışında anlam çıkarmak.
tevil etmek
Nakli deliller: Kur'an, Sünnet Akli deliller: İcma, Kıyas, İçtihat
Müçtehitlerim çözüm arayışına takip ettikleri kaynaklar
Ehl-i beyt kimlerden oluşur?
Hz.Muhammed-Ali-Fatma-Hasan-Hüseyin
knowt flashcard image
Hz.Hüseyin'in soyundan gelenlere verilen isim
Seyyit (şerif Hasının soyundan gelen)
Hz Ali ile Hz Muaviye arasında yaşanan Sıffin Savaşı'nda (657) ortaya çıkan ilk siyasi mezheptir.
Haricilik (657)
Büyük günah işleyenleri tekfir eden mezhep
Haricilik
680'de Kerbela'da Hz. Hüseyin 'in şehit edilmesi sonucu çıkan siyasi mezheptir.
Şiilik
Hz Ali'nin Hz Peygamberden sonra nas ve tayinle imam olduğuna inanan imametin kıyamete kadar onun soyuna ait olduğunu ileri süren bu imamların masum olduklarını iddia eden topluluklara denir.
Şia (680)
Mezhebinde dini konularda Kur'an-ı Kerim ve hadislerin yanı sıra masum kabul ettikleri 12 İmamın da sözlerini delil olarak kabul ederler. On iki imama inanmak imanın şartlarından biridir.
Caferilik (Şii)
Şiiliğin ameli fikhi mezhebidir.
Caferilik, 6.İmam Cafer b. Sadık'ın görüşlerini esas aldığından bu isimle anılır.
Mezhebine göre insan fiilerinde tamamen özgürdür.Allah'ın hiçbir etkisi ve müdahelesi yoktur.Aksi takdirde kişi eylemlerini zorla yapmış olurdu.Böyle durumda da insanı eylemlerinden sorumlu tutmak mümkün olmazdı.
Mu'tezile (728)
İslam dünyasında akılcılığı ile öne çıkmış bir mezheptir. İran ve Hint kökenli inançlar ile Yahudilik ve Hristiyanlık gibi diğer dinlere karşı İslam'ın inanç ve ibadetle ilgili esaslarını açıklayarak savunmuştur.
Mu'tezile
Sünni mezhebin itikadi kolunu oluşturmuştur. Ayetleri akılla tevil etmiştir. Akıl ve vahiy arasında denge kurmuş bir alimdir.
Maturidi (852) Sünni
.....Mezhebi imanı dil ile ikrar kalp ile tasdikten ibaret görmektedir.Amel imanın bir parçası olarak görülmez.Bu nedenle iman eden kişiler işlediği günahlar ile dinden çıkmış sayılmazlar.
Maturidilik
Nakille gelen haberlere(hadis) daha çok önem vererek İslam inançlarını sistemleştiren sünni alimdir.
Eşari (873) Sünni
Ehli sünneti meydana getiren mezheplerden biridir. Hz. Havva, Hz. Sara, Hz. Hacer, Hz. Musa'nın annesi, Firavun'un eşi Asiye ve Hz. Meryem'in peygamber olarak gönderildiğini savunan mezheptir.
Eşarilik (sünni)
Mezhebinin kurucusunun imamı fetvalarında bulunduğu çevrenin şartlarını zaman zaman gözden geçirmiştir. "Denizden babam çıksa yerim" fetvasını veren sünni alimdir.
Şafii (767) Sünni
İslam düşüncesinde siyasi-itikadi yorumlar nelerdir ?
Eşarilik, Haricilik, Şia, Mu'tezile, Maturidilik
İslam düşüncesinde ameli-fıkhi yorumlar nelerdir ?
Hanefilik, Malikilik, Şafilik, Hanbelilik, Caferilik
.Ayet ve hadislerin hükmü ile aklın yorumu arasında makul bir denge kurmaya çalışmıştır. Kişi hak ve hürriyetlerinin korunmasını ilke edinmiştir. Mezhebinin en önemli özelliği reye yani görüş birliğine yer veren bir en büyük imamdır.
Ebu Hanife (767) Sünni
Görüş ve uygulamalarında Kur'an sünnet ve sahabe ve tabiin sözlerini kaynak kabul eder. (Kuzey Afrikada yaygın mezheptir)
Malikilik (712) Sünni
knowt flashcard image
Bu mezhepte hadise dayalı bir fıkıh anlayışı hakimdir. (Arabistan Yarımadasında yaygın mezheptir)
Hanbelilik (780) Sünni
knowt flashcard image
Mezheplerin birleştiği konular
Tevhit-Nübüvvet-Mead-Kur'an