Notifications

Ngingumafrika

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

Description

Poetry answers and questions

14 Terms
😃 Not studied yet (14)
Sithini isihloko negama lembongi ebhale le nkondlo?
Isihloko sale nkondlo sithi Ngingumafrika negama lembongi nguT. kaBekwa-Mkhize.
Le nkondlo inezitanza ezingaki? Bhala inombolo ngamagama.
Le nkondlo inezitanza ezinthathu.
Umuntu ohlala kuliphi izwe obizwa ngomAfrika?
Umuntu ohlala eAfrika.
Ngobani ababiza imbongi ngomuntu omnyama?
Izizwa zingibiza ngomuntu omnyama. (line 2)
Bhala umugqa onesizura esitanzeni sesibili senkondlo?
Umugqa 9, "Lapho ngijabule, ngitshakadula."
Hlobo luni lokuxhumana olutholaka esitanzeni sesibili?
Ukuxhumana siqalo. 11) Ngibusisekile ... 12) Ngibusisekile ...
Khipha imvumelwano sigcino esitanzeni sokuqala senkondlo?
Imigqa 4 ne 5. 4) Ngiyazidla ... bami! 5) Ngibusisekile ... izilimi.
Nikeza isibonelo somugqa oyi-enjambementi enkondlweni?
Imigqa 17 ne 18. 17) Mabhungu nani matshitshi 18) Masibonge sinconcoze kuMdali.
Uthini umyalezo wembongi kumabhungu nakumatshitshi?
Umlayezo wembongi uthi masibonge sinconcoze kuMdali. (line 18)
Ucabanga ukuthi le nkondlo inayiphi indikimba? Usho ngani?
Indikimba yale nkondlo ukuziqhenya ngokuba umAfrika.
Unjani umoya wenkondlo? Khipha amagama enkondlweni asekela impendulo yakho.
Umoya wenkondlo wentokozo ngoba umbongi usebenza amagama afana nehuba nojabule. Umbongi ijabulile.
Hlobo lini lwenkondlo lolu?
Inkondlo echazayo.
Ikhuluma ngani lenkondlo? Sekela impendulo yakho.
Umuntu oziqhenya nge-Afrika. Umuntu ujabule. Umuntu uyathanda ukuba mnyama.
Sithini isigqi senkondlo?
Isigqi siyanensa.