Notifications

Religion begrepsprøve

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

64 Terms
😃 Not studied yet (64)
Ontologi
Læren om væren / det som eksisterer
Dualisme
Todeling, todelt forståelse, i kristendommen har man en todelt forståelse (himmel og jord)
Immateriell
Åndelig
Riter
Religiøse handlinger, handlinger som gjentas i et fastlagt mønster, feks. å be
Overgangsriter / Overgangsritualer
Går fra et stadie til et annet, videre inn i religionen, feks. dåp, vielse og konfirmasjon
Kult
Summen av ritene innenfor religionen
Dogmer
Fast formulerte læresetninger
Panteisme
Tro på en upersonlig guddom som strømmer gjennom alt
Monoteisme
Tro på en personlig gud
Polyteisme
Tro på flere guder
Pluralistisk
Flere religioner og livssyn i et samfunn som er likestilte
Sjaman
Religiøs leder, forbindelse mellom folk og åndene
Liberal
Liberal innenfor religion handler om at man er nytenkende og tolerant, åpen for nye ting
Lekmannsbevegelse
Kirkesamfunn drevet av ikke-teologer
Sekularisering
Religionen taper innflytelse i samfunnet
Smarts syv religionsdimensjoner
Rituell dimensjon Opplevelsesdimensjon Mytisk dimensjon Læredimensjon Etisk dimensjon Sosial dimensjon Materiell dimensjon
Rituell dimensjon
Knyttes til de religiøse handlingene
Opplevelsesdimensjon
Knyttes til følelser og opplevelser
Mytisk dimensjon
Knyttes til de religiøse fortellingene
Læredimensjon
Knyttes til trosinnholdet
Etisk dimensjon
Knyttes til verdier og normer
Sosial dimensjon
Knyttes til felleskapet
Materiell dimensjon
Knyttes til gjenstander, kunst og bygninger (natur)
Samfunnsmessig sekularisering
Privatisering av religionen
Individuell sekularisering
Folks religiøse overbevisning reduseres
Sekularisering av selve religionen
Religionen blir påvirket av det verdslige samfunnet, og fokuserer mer på her og nå
Følgene av sekularisering
Pluralisering og privatisering
Okkultisme
Kunnskap om det skjulte eller kunnskap om det overnaturlige
Okkult
Skjult / hemmelig
Sekt
En mindre gruppe som har brutt ut av en religion. Lederen har total kontroll over medlemmene sine
Sivilreligion
Forestillinger som knytter folk sammen i et fellesskap som overskrider grensene mellom ulike grupper i samfunnet
Fundamentalisme
Bevegelse som tolker hellige skrifter bokstavelig
Rudolf Otto
"Menneskets møte med det hellige"
Den praktiske religionskritikken
Retter seg mot negative side ved måtene religionene fungerer på
Den filosofiske religionskritikken
Kritiserer religionens innhold
Ateistisk religionskritikk
Religioner er usanne
Richard Dawkins
"Utviklingslæren (Darwin) er et avgjørende argument mot den gudevillete prosessen"
P. Berger
"Formen for menneskelig virksomhet som fører til opprettholdelsen av hellig kosmos"
Ninian Smart
Syv religionsdimensjoner
Islamisme
Ideologi som mener at islam skal omfatte alle sider i samfunnet
Sakral
Hellig
Substansielle definisjoner
Forklarer religionen ut fra hvilket innhold den har
Resakralisering
Områder som tidligere var unndratt religiøs innflytelse, nå blir påvirket av religion
Hverdagsrasisme
"Samer er sånne som driver med reinsdyr"
Globalisering
Felleskap på tvers av landegrensene
Karl Marx
"Religion er opium for folket"
Hylland-Erikson
Mener Dawkins avisning av religion er reduksjonistisk
Lidvig Feuerbach
"Religion er projisering - mennesket flytter sine egenskaper over på Gud"
Privatisering
Religionen trekker seg tilbake fra samfunnet og fokuserer på individet
Intelligent design
Det er en guddommelig vilje som ligger bak utviklingen som Darwin beskriver
Strukturell rasisme
"Juridisk fakultet er bare åpent for hvite"
Funksjonelle definisjoner
Forklarer religionen ut fra hva den gjør for mennesker og samfunn
Profan
Ikke-religiøs
Sigmund Freud
"Religion er en kollektiv nevrose"
Substans
Indre vesen / kjerne
Konservativ
Noen som ønsker å bevare det bestående og overleverte
Modernisering
Omfattende samfunnsendringer som blant annet omfatter industrialisering, urbanisering, demokratisering og tro på individet, framskritt og fornuften
Diffrensiering
Det å gjøre forskjellig
Reduksjonisme
Teori som framstiller innviklede forhold på en overforenklet måte
Kosmisk
Som gjelder verdensaltet
Estetikk
Som har med kunstnerisk skjønnhet å gjøre
Metafysisk
Det som ligger utenfor den fysiske verdenen som mennesket kan erkjenne med sansene
Ateistisk
Nekte for Guds eksistens
Empirisk
Som man kan erfare