Notifications

AP.1 - Globalisasyon

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

23 Terms
😃 Not studied yet (23)
Globalisasyon
- proseso ng mabilisan at malawakang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon, produkto, at serbisyo sa iba't ibang direksiyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng mundo
Pag-aasam ng kaunlaran
- sanhi ng globalisasyon - dahil sa kagustuhan ng mga bansa na umunlad, sinusubukan ng mga ito na makipag-ugnayan sa bang mga bansa sa usaping pangkaunlaran
Masiglang pakikipagkalakalan at pamumuhunan
- sanhi ng globalisasyon - hindi lamang sa loob ng bansa nagaganap ang pakikipagkalakalan
Industriyalisasyon at Modernisasyon
- sanhi ng globalisasyon - ang paglaganap ng makabagong teknolohiya at mas maunlad na sistema ng transportasyon, komunikasyon, at pananalapi ay nagpapalawak at nagpapabilis sa interaksiyon
Silk Road
- malawakang ugnayan ng mga produkto at kaalaman noong Gitnang Panahon
Unang Yugto
- nagsimula noong ika-16 na siglo kung kailan lumawak ang kaalamang pandagat - panahon ng paggalugad - paglaganap ng merkantilismo, Renaissance, pagsibol ng ganap na monarkiya at nation-state
Ikalawang Yugto
- naganap mula sa huling bahagi ng ika-18 na siglo kung saan umusbnong ang Rebolusyong Industriyal - naganap ang malawakang pagtatag ng mga imperyo - pinagkukunan ng mga hilaw na sangkap at naging bagsakan ng mga gawang produkto
Rebolusyong Industriyal
- nagkaroon ng makabuluhang pagtaas ng antas ng produksiyon
Ikatlong Yugto
- una at ikalawang digmaang pandaigdig - pangunahing tagapagluwas (exporter) ang mga bansang kontrolado ng mga makapangyarihang bansa
Transnational Corporation
- kompanyo o negosyong pasilidad sa ibang bansa para maghatid ng mga produkto at pangangailangnag lokal
Neokolonyalismo
- indirektang pananakop ng mga bansa sa pamamagian ng advanced technology
Ikaapat na Yugto
- huling bahagi ng ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan - ang mauunlad at papaunlad na mga bansa ay nagiging magkatuwang na sa pagpapalitan ng produkto at pamumuhunan
United Nations
- pagpapanatili ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad, at internasyonal na kooperasyon
European Union
- itaguyod ang kapayapaan ang mga halaga nito at ang kapakanan ng mga mamamayan nito - pagsasawalang bahala sa kapangyarihan ng lokal na pamahalaan pagdating sa migrasyon
International Monetary Fund
- upang makamit ang napapanatiling paglago at kaunlaran para sa lahat ng 190 bansang kasapi nito
World Bank
- nagtataguyod ng pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya at pagbabawas ng kahirapan
Austerity Measures
- kapag malaki at utang ng isang bansa, babawasan ang budget ng pamahalaan para mabayaran ang utang
World Trade Organization
- tanging internasyonal na organisasyon na makikitungo sa mga pandaigdigang tuntunin ng kalakalan - mas nakikinabang dito ang developed countries - 'di nabibigyang proteksyon ang kalikasan
Multinational Companies
- mga produkto o serbisyo ay hindi nakabatay sa pangangailangang lokal - headquarters
Transnational Companies
- ang mga produkto o serbisyong ipinagbibili ay nakabatay sa pangangailangang lokal - borderless
Free Trade
- nagaganap ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng tarpia/buwis na ipinapataw sa inaangkat na produkto
Protectionism
- pagprotekta sa mga domestic/lokal na industriya ng isang bansa mula sa dayuhang kompetisyon sa pamamagitan ng pagpapataw ng buwis sa mga import
Colonial Mentality
- edukasyon ang magbubura ng nasyonalismo ng mga Pilipino