Notifications

Historia sprawdzian 1

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

103 Terms
馃槂 Not studied yet (103)
wojna totalna
wojna, w kt贸rej obie strony stosuj膮 wszelkie 艣rodki i metody maj膮ce na celu pokonanie przeciwnika,
taktyka spalonej ziemi
taktyka pa艅stw Osi polegaj膮ca na niszczeniu wszystkich 藕r贸de艂 zaopatrzenia, kt贸re mog膮 zosta膰 wykorzystane przez przeciwnika,
dipisi
b艂膮kaj膮cy si臋 po zniszczonych miastach bezdomni ludzie, zazwyczaj przesiedle艅cy i byli wi臋藕niowie,
Mi臋dzynarodowy Trybuna艂 Wojskowy
s膮dzi艂 nazistowskich przyw贸dc贸w
Karta Narod贸w Zjednoczonych
dokument zawieraj膮cy podstawowe zasady prawnego funkcjonowania ONZ,
Mi臋dzynarodowy Trybuna艂 Sprawiedliwo艣ci
organ s膮dowy ONZ z siedzib膮 w Hadze,
Zgromadzenie Og贸lne ONZ
coroczne sesje, w kt贸rych bior膮 udzia艂 delegaci wszystkich pa艅stw nale偶膮cych do ONZ,
Powszechna deklaracja praw cz艂owieka
uchwalona przez ONZ, znalaz艂y si臋 w niej zapisy o m.in. prawie wszystkich ludzi do 偶ycia, pracy i wolno艣ci,
UNRRA
Organizacja Narod贸w Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy
UNICEF
Fundusz ONZ Pomocy Dzieciom,
UNESCO
Organizacja Narod贸w Zjednoczonych do spraw O艣wiaty, Nauki i Kultury,
FAO
Organizacja Narod贸w Zjednoczonych do spraw Rolnictwa i Wy偶ywienia,
Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec
najwy偶szy organ mocarstw okupuj膮cych Niemcy po II wojnie 艣wiatowej, dzia艂aj膮cy w Berlinie VIII 1945 鈥揑II 1948,
Mi臋dzynarodowy Trybuna艂 Wojskowy dla Dalekiego Wschodu
rozpatrywa艂 zbrodnie japo艅skie, znajdowa艂 si臋 w Tokio,
Rada Powiernicza
sprawowa艂a kuratel臋 nad rejonami powierniczymi (niesamodzielnymi),
,,b艂臋kitne he艂my鈥
si艂y mi臋dzynarodowe ONZ,
sierpie艅 - wrzesie艅 1944r.
spotkanie w Dumbarton Oaks,
25 kwietnia - 26 czerwca 1945r.
konferencja za艂o偶ycielska ONZ
26 czerwca 1945r.
podpisanie Karty Narod贸w Zjednoczonych,
1946 - 1949r.
procesy norymberskie
luty 1947r.
podpisanie paryskich traktat贸w pokojowych,
1948r.
uchwalenie Powszechnej deklaracji praw cz艂owieka,
supermocarstwo
pa艅stwo dysponuj膮ce najwi臋kszym potencja艂em politycznym, militarnym i gospodarczym,
uk艂ad dwubiegunowy
艣cieranie si臋 wp艂yw贸w USA i ZSRS,
inkorporacja
w艂膮czenie do ZSRS Litwy, 艁otwy, Estonii, Kres贸w Wschodnich, Rusi Zakarpackiej i Besarabii,
sowietyzacja
narzucanie przez ZSRS krajom od niego zale偶nym sowieckiego systemu ustrojowego,
Europejska Organizacja Wsp贸艂pracy Gospodarczej
wsp贸艂praca kraj贸w europejskich,
Kominform
Biuro Informacji Partii Komunistycznych i Robotniczych, jej celem by艂a 艣cis艂a koordynacja dzia艂a艅 partii komunistycznych,
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
organizacja zrzeszaj膮ca pa艅stwa bloku wschodniego, kraje cz艂onkowskie musia艂y upodobni膰 gospodark臋 do sowieckiej,
realizm socjalistyczny
jedyna dopuszczalna forma ekspresji artystycznej w pa艅stwach bloku wschodniego,
,,taktyka salami鈥
metoda dzia艂ania ZSRS, polegaj膮ca na wieloetapowej eliminacji przeciwnik贸w politycznych i przejmowaniu w艂adzy przez komunist贸w w pa艅stwach Europy 艢rodkowo
zimna wojna
stan trwa艂ego napi臋cia w polityce mi臋dzynarodowej, trwaj膮cy od 1947r. do 1991r. pomi臋dzy blokami pa艅stwa skupionymi wok贸艂 USA i ZSRS, rywalizacja na p艂aszczy藕nie ideologicznej, gospodarczej, wy艣cigu kosmicznego i wy艣cigu zbroje艅, nigdy nie dosz艂o do bezpo艣redniej konfrontacji zbrojnej,
12 marca 1947r.
doktryna Trumana
1947r.
og艂oszenie Europejskiego Planu Odbudowy,
1947r.
utworzenie Europejskiej Organizacji Wsp贸艂pracy Gospodarczej,
1947r.
konferencja w Szklarskiej Por臋bie,
1947r.
powstanie Kominformu,
1947r.
plan Marshalla
1949r.
powo艂anie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej,
1954r.
powo艂anie Unii Zachodnioeuropejskiej,
Bundeswehra
armia zachodnioniemiecka,
most powietrzny
zaopatrywanie przez Amerykan贸w odci臋tej cz臋艣ci Berlina drog膮 powietrzn膮,
mur berli艅ski
mur oddzielaj膮cy obszar Berlina Zachodniego, w艂adze NRD chcia艂y zapobiec dalszym ucieczkom ludno艣ci do RFN,
NATO (Organizacja Paktu P贸艂nocnoatlantyckiego)
organizacja o charakterze polityczno
Uk艂ad Warszawski
reakcja ZSRS na przyj臋cie RFN do NATO, organizacja kraj贸w komunistycznych w celu wsp贸艂pracy pa艅stw cz艂onkowskich w kwestiach polityki zagranicznej i obronno艣ci,
,,polowanie na czarownice鈥
bezpodstawne oskar偶anie wielu os贸b o wsp贸艂prac臋 z komunistami, kierowa艂 temu Joseph McCarthy,
makkartyzm
nadgorliwe szukanie szpieg贸w komunistycznych przy jednoczesnym kreowaniu atmosfery strachu i zagro偶enia spo艂ecznego,
23 na 24 czerwca 1948r. - 12 maja 1949r.
blokada Berlina
1948r.
pierwszy kryzys berli艅ski,
1947r.
powstanie Bizonii (strefa ameryka艅ska + brytyjska),
kwiecie艅 1949r.
utworzenie Trizonii (Bizonia + strefa francuska)
4 kwietnia 1949r.
powstanie NATO,
wrzesie艅 1949r.
powstanie RFN,
wrzesie艅 1949r.
pierwsza pr贸ba j膮drowa przeprowadzona przez ZSRS,
pa藕dziernik 1949r.
powstanie NRD,
16 czerwca 1953r.
powstanie berli艅skie,
1953r.
艣mier膰 Stalina,
marzec 1955r.
wej艣cie RFN do NATO,
1955r.
powstanie Uk艂adu Warszawskiego (odpowied藕 ZSRS na do艂膮czenie RFN do NATO),
12/13 sierpnia 1961r.
budowa muru berli艅skiego,
destalinizacja
proces odchodzenia od kultu Stalina w pa艅stwach bloku wschodniego, zosta艂 on zapocz膮tkowany przem贸wieniem Nikity Chruszczowa wyg艂oszonym w 1956r. podczas XX Zjazdu KC KPZS,
odwil偶
okres z艂agodzenia polityki w pa艅stwach komunistycznych,
powstanie w臋gierskie
z pocz膮tku manifestacja pod pomnikiem J贸zefa Bema w Budapeszcie maj膮ca okaza膰 solidarno艣膰 z uczestnikami polskich protest贸w, przerodzi艂a si臋 w powstanie wsparte przez cz臋艣膰 w臋gierskich wojsk dowodzonych przez p艂k. P谩la Mal茅tera,
doktryna Bre偶niewa
doktryna ograniczonej suwerenno艣ci, wed艂ug kt贸rej ZSRS mia艂 prawo do interwencji zbrojnej w ka偶dym kraju bloku komunistycznego, je偶eli uzna艂, 偶e zosta艂y w nim naruszone ,,podstawy ustroju socjalistycznego鈥,
Praska Wiosna
dzia艂ania Alexandra Dub膷eka, kt贸ry podj膮艂 pr贸b臋 demokratyzacji ustroju, odsun膮艂 od w艂adzy stalinist贸w i zni贸s艂 cenzur臋,
偶danowszczyzna
polityka wewn臋trzna w ZSRS polegaj膮ca na odizolowanie tw贸rczo艣ci sowieckiej od wp艂yw贸w zachodnich poprzez 艣cis艂y nadz贸r ideologiczny, prowadzi艂 j膮 Andriej 呕danow,
doktryna Eisenhowera
polityk臋 prezydenta USA polegaj膮ca na ekonomicznym i militarnym wsparciu kraj贸w na Bliskim Wschodzie,
5 marca 1953r.
艣mier膰 J. Stalina,
1955r.
konferencja w Bandungu,
luty 1956r.
XX Zjazd KPZS,
23 pa藕dziernika 1956r.
powstanie w臋gierskie
4 pa藕dziernika 1957r.
umieszczenie Sputnika na orbicie,
1957鈥1960r.
polityka odpr臋偶enia,
1964r.
obj臋cie w艂adzy w ZSRS przez L. Bre偶niewa,
1968r.
Praska Wiosna,
20 na 21 sierpnia 1968r.
inwazj臋 wojsk Uk艂adu Warszawskiego na Czechos艂owacj臋,
Nikita Chruszczow
po 艣mierci Stalina zaanga偶owa艂 si臋 w walk臋 o w艂adz臋, obj膮艂 urz膮d sekretarza generalnego KC PZPS, od 1958r. piastowa艂 stanowisko premiera ZSRS,
Imre Nagya
komunistyczny polityk i premier W臋gier, w latach 1953
Leonid Bre偶niew
sekretarz generalny KC PZPS w latach 1964
Alexander Dub膷ek
I sekretarz Komunistycznej Partii Czechos艂owacji, podj膮艂 pr贸b臋 demokratyzacji ustroju co doprowadzi艂o do wkroczenia 偶o艂nierzy Uk艂adu Warszawskiego na teren tego kraju,
J谩nos K谩d谩r
sta艂 na czele nowego rz膮du powo艂anego po aresztowaniu delegacji w臋gierskiej,
Dwight David Eisenhower
prezydent USA od 1952r., by艂 zwolennikiem tajnych operacji, zainicjowa艂 doktryn臋 Eisenhowera,
Gust谩v Hus谩k
sta艂 na czele nowej w艂adzy w Czechos艂owacji po zaj臋ciu kraju przez 偶o艂nierzy Uk艂adu Warszawskiego,
maoizm
wariant ideologii komunistycznej oparty na ideach przyw贸dcy KPCh Mao Zedonga, kt贸ry po艂膮czy艂 marksizm
Wielki Skok
szybkie przekszta艂cenie rolniczych Chin w pot臋g臋 przemys艂ow膮,
Czerwona ksi膮偶eczka
,,Cytaty z dzie艂 przewodnicz膮cego Mao鈥, spis my艣li przyw贸dcy, kt贸re uznawano za niepodwa偶alne i zach臋cano do uczenia si臋 ich na pami臋膰,
rewolucja kulturalna
wielki ruch spo艂eczno
obozy reedukacyjne
obozy ci臋偶kiej, przymusowej pracy, kt贸ra mia艂a skutkowa膰 w zmianie pogl膮d贸w politycznych,
Czerwona Gwardia (hunwejbini)
organizacja dzia艂aj膮ca w Chinach w czasie rewolucji kulturalnej, m艂odzie偶 studencka, robotnicza i szkolna, kt贸ra zwalcza艂a symbole dotychczasowej kultury, obyczaj贸w, idei, prze艣ladowa艂a ,,bur偶uazyjnych鈥 intelektualist贸w oraz wszystkich uznawanych przez ideologi臋 maoizmu za wrog贸w,
komuny ludowe
wiejska jednostka gospodarcza i administracyjna w ChRL, liczy艂y 艣rednio 25 tys. ludzi, z za艂o偶enia by艂y samowystarczalne i zakazywa艂y w艂asno艣ci prywatnej, nie mo偶na by艂o nawet samodzielnie przygotowa膰 posi艂ku,
1948r.
utworzenie Korea艅skiej Republiki Ludowo
1 pa藕dziernika 1949r.
proklamowanie Chi艅skiej Republiki Ludowej,
1950r.
zaj臋cie Tybetu,
czerwiec 1950 - lipiec 1953r.
wojna korea艅ska,
8 wrze艣nia 1951r.
podpisanie traktatu pokojowego z Japoni膮,
lipiec 1953r.
rozejm w Panmund偶om,
1958r.
rozpocz臋cie realizacji Wielkiego Skoku,
1966r.
pocz膮tek rewolucji kulturalnej,
1976r.
艣mier膰 Mao Zedonga,
Mao Zedong
sta艂 na czele Komunistycznej Partii Chin i Chi艅skiej Republiki Ludowej, utworzy艂 osobny wariant ideologii komunistycznej
Kim Ir Sen
sta艂 na czele Korea艅skiej Republiki Ludowo
Czang Kaj-szek
sta艂 na czele Kuomintangu, po powstaniu ChRL schroni艂 si臋 z rz膮dem na wyspie Formoza (Tajwanie),
Douglas MacArthur
dow贸dca si艂 zbrojnych ONZ podczas wojny korea艅skiej, sprzeciwi艂 si臋 decyzji ONZ i postanowi艂 zaj膮膰 ca艂y kraj, odni贸s艂 kl臋sk臋,