Notifications

Kõrgem matemaatika I EKSAM

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

50 Terms
😃 Not studied yet (50)
Ratsionaalarvud
Ratsionaalarvudeks nimetatakse arve x, mis on esitatavad kujul x = p/q , kus p ∈ Z ja q ∈ N. Kõigi ratsionaalarvude hulga tähistame sümboliga Q.
Irratsionaalarvud
Arve, mis on esitatavad lõpmatute mitteperioodiliste kümnendmurdudena, nimetatakse irratsionaalarvudeks. Tähistatakse sümboliga I.
Reaalarvu absoluutväärtus
knowt flashcard image
Absoluutväärtuse tähtsamad omadused
knowt flashcard image
Newtoni binoomvalem
knowt flashcard image
Ülalt tõkestatud hulk
Olgu X ⊂ R. Öeldakse, et hulk X on ülalt tõkestatud, kui leidub arv M ∈ R selliselt, et x ≤ M iga x ∈ X korral; arvu M nimetatakse sel juhul hulga X ülemiseks tõkkeks
Alt tõkestatud hulk
Olgu X ⊂ R. Öeldakse, et hulk X on alt tõkestatud, kui leidub arv m ∈ R selliselt, et x ≥ m iga x ∈ X korral; arvu m nimetatakse sel juhul hulga X alumiseks tõkkeks.
Tõkestatud hulk
Olgu X ⊂ R. Öeldakse, et hulk X on tõkestatud, kui ta on nii ülalt kui ka alt tõkestatud, s.t. leiduvad arvud m, M ∈ R selliselt, et m ≤ x ≤ M iga x ∈ X korral.
Piisav ja tarvilik tingimus hulga tõkestatuseks
Hulk X ⊂ R on tõkestatud parajasti siis, kui leidub arv L ∈ R selliselt, et |x| ≤ L iga x ∈ X korral.
Hulga ülemine raja
Olgu hulk X ⊂ R ülalt tõkestatud. Hulga X vähimat ülemist tõket nimetatakse hulga X ülemiseks rajaks ja tähistatakse sümboliga sup X
Hulga alumine raja
Olgu hulk X ⊂ R alt tõkestatud. Hulga X suurimat alumist tõket nimetatakse hulga X alumiseks rajaks ja tähistatakse sümboliga inf X
Pidevuse aksioom
(a) Igal mittetühjal ülalt tõkestatud reaalarvude hulgal on olemas ülemine raja. (b) Igal mittetühjal alt tõkestatud reaalarvude hulgal on olemas alumine raja.
Piisav ja tarvilik tingimus selleks, et arv M oleks hulga ülemiseks rajaks.
Olgu X ⊂ R ning olgu M ∈ R. Arv M on hulga X ülemine raja parajasti siis, kui kehtivad järgmised kaks tingimust: 1◦ x ≤ M iga x ∈ X korral; 2◦ mis tahes reaalarvu ε > 0 korral leidub xε ∈ X selliselt, et xε > M − ε.
Piisav ja tarvilik tingimus selleks, et arv M oleks hulga alumiseks rajaks
Olgu X ⊂ R ning olgu m ∈ R. Arv m on hulga X alumine raja parajasti siis, kui kehtivad järgmised kaks tingimust: 1◦ x ≥ m iga x ∈ X korral; 2◦ mis tahes reaalarvu ε > 0 korral leidub xε ∈ X selliselt, et xε < m + ε.
Hulga suurim element
Olgu X ⊂ R. Kui element u ∈ X on selline, et x ≤ u iga x ∈ X korral, siis elementi u nimetatakse hulga X suurimaks elemendiks ja tähistatakse sümboliga max X
Hulga vähim element
Olgu X ⊂ R. Kui element v ∈ X on selline, et x ≥ v iga x ∈ X korral, siis elementi v nimetatakse hulga X vähimaks elemendiks ja tähistatakse sümboliga min X
Suurima ja vähima elemendi ühesus
Mis tahes reaalarvude hulgal saab olla ülimalt üks suurim element ja ülimalt üks vähim element.
Ülemise ja alumise raja ühesus
(a) Ülalt tõkestatud mittetühjal reaalarvude hulgal on täpselt üks ülemine raja. (b) Alt tõkestatud mittetühjal reaalarvude hulgal on täpselt üks alumine raja.
Hulga suurima elemendi ja ülemise raja vaheline seos
Kui mingis reaalarvude hulgas leidub suurim element, siis see suurim element on selle hulga ülemine raja.
Hulga vähima elemendi ja alumise raja vaheline seos
Kui mingis reaalarvude hulgas leidub vähim element, siis see vähim element on selle hulga alumine raja.
Hulga αX ülemine raja juhul α ⩾ 0
Olgu X ülalt tõkestatud reaalarvude hulga mittetühi alamhulk. Kui α ≥ 0, siis hulk αX on ülalt tõkestatud, kusjuures sup αX = α sup X.
Hulga αX alumine raja juhul α ⩽ 0
Olgu X ülalt tõkestatud reaalarvude hulga mittetühi alamhulk. Kui α ≤ 0, siis hulk αX on alt tõkestatud, kusjuures inf αX = α sup X.
Hulga αX alumine raja juhul α ⩾ 0
Olgu X alt tõkestatud reaalarvude hulga mittetühi alamhulk. Kui α ≥ 0, siis hulk αX on alt tõkestatud, kusjuures inf αX = α inf X
Hulga αX ülemine raja juhul α ⩽ 0
Olgu X alt tõkestatud reaalarvude hulga mittetühi alamhulk. Kui α ≤ 0, siis hulk αX on ülalt tõkestatud, kusjuures sup αX = α inf X
Kahe hulga summa ülemine raja
Olgu X ja Y ülalt tõkestatud reaalarvude hulga mittetühjad alamhulgad, siis hulk X + Y on ülalt tõkestatud, kusjuures sup(X + Y ) = sup X + sup Y
Kahe hulga summa alumine raja
Olgu X ja Y alt tõkestatud reaalarvude hulga mittetühjad alamhulgad, siis hulk X + Y on alt tõkestatud, kusjuures inf(X + Y ) = inf X + inf Y
Kahe hulga vahe ülemine raja
Olgu X ja Y reaalarvude hulga R mittetühjad alamhulgad. Olgu hulk X ülalt tõkestatud ja hulk Y alt tõkestatud. Siis hulk X − Y on ülalt tõkestatud, kusjuures sup(X − Y ) = sup X − inf Y.
Kahe hulga vahe alumine raja
Olgu X ja Y reaalarvude hulga R mittetühjad alamhulgad. Olgu hulk X alt tõkestatud ja hulk Y ülalt tõkestatud. Siis hulk X − Y on alt tõkestatud, kusjuures inf(X − Y ) = inf X − sup Y.
sup X ja inf Y vaheline seos, kui iga x ∈ X, y ∈ Y korral x ⩽ y
Olgu X ja Y reaalarvude hulga R mittetühjad alamhulgad. Kehtigu mis tahes x ∈ X ja y ∈ Y korral võrratus x ≤ y, siis hulk X on ülalt tõkestatud ja hulk Y on alt tõkestatud, kusjuures sup X ≤ inf Y
Arvjada
Kui igale naturaalarvule n on seatud vastavusse kindel reaalarv xn, siis öeldakse, et on antud arvjada (ehk lihtsalt jada)
Ülalt tõkestatud jada
Öeldakse, et arvjada (xn) on ülalt tõkestatud, kui tema liikmete hulk on ülalt tõkestatud, s.t. leidub arv M ∈ R nii, et xn ≤ M iga n ∈ N korral
Alt tõkestatud jada
Öeldakse, et arvjada (xn) on alt tõkestatud, kui tema liikmete hulk on alt tõkestatud, s.t. leidub arv m ∈ R nii, et xn ≥ m iga n ∈ N korral.
Tõkestatud jada
Öeldakse, et arvjada (xn) on tõkestatud, kui tema liikmete hulk on tõkestatud, s.t. leiduvad arvud M, m ∈ R nii, et m ≤ xn ≤ M iga n ∈ N korral.
Jada piirväärtus
Öeldakse, et arv a ∈ R on jada (xn) piirväärtus ja kirjutatakse lim n→∞ xn = a kui iga reaalarvu ε > 0 korral leidub indeks N ∈ N selliselt, et n ∈ N, n ≥ N =⇒ |xn − a| < ε.
Arvu ε-ümbrus
Olgu a ∈ R ning olgu ε ∈ R, ε > 0. Vahemikku (a − ε, a + ε) nimetatakse arvu a (või punkti a) ε-ümbruseks
Koonduv jada
Öeldakse, et arvjada (xn) on koonduv, kui tal on olemas piirväärtus a ∈ R. Sel juhul öeldakse ka, et jada (xn) koondub arvuks a.
Hajuv jada
Öeldakse, et arvjada on hajuv, kui ta pole koonduv.
Koonduva jada piirväärtuse ühesus
Koonduva jada piirväärtus on üheselt määratud.
Koonduva jada tõkestatus
Koonduv jada on tõkestatud.
Hääbuv jada
Öeldakse, et arvjada (xn) on hääbuv (ehk lõpmata väike), kui lim xn = 0
Tõkestatud ja hääbuva jada korrutise piirväärtus
Tõkestatud jada ja hääbuva jada korrutis on hääbuv jada.
Koonduvate jadade omadused, mis on seotud aritmeetiliste tehetega
knowt flashcard image
Jada piirväärtuse monotoonsus
knowt flashcard image
Jada (xn) piirväärtus juhul kui mingist indeksist xn ⩽ b (xn ⩾ b)
knowt flashcard image
Jada piirväärtuse sändvitš-teoreem
knowt flashcard image
Jadade ( n√a) (a > 0) ja ( n√n) piirväärtus
knowt flashcard image
Jada (an) piirväärtus
knowt flashcard image
Jada ((1 + 1/n) astmes n) piirväärtus
knowt flashcard image

Hulga kuhjumispunkt

knowt flashcard image

Funktsiooni piirväärtus lim f(x) = A, kus a, A € R U (-inf, +inf)