Notifications

Naturkunskap - Cellen, ekologi, miljö

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

98 Terms
😃 Not studied yet (98)
Vad skiljer en levande varelse från en icke levande varelse?
Några saker som kännetecknar en levande varelse: Den består av celler Den kan föröka sig Den reagerar på sin omgivning Den har en ämnesomsättning Den behöver energi
Vad är en vävnad?
Celler som liknar varandra och har samma uppgift bildar tillsammans en vävnad. Det finns olika typer av vävnader, som exempelvis muskelvävnad och nervvävnad.
Ge exempel på vävnader i din kropp.
Muskelvävnader och nervvävnader.
Vad är ett organ?
Ett organ är en kroppsdel som är uppbyggd av olika typer av vävnader.
Ge exempel på ett organ i din kropp.
Hjärtat är ett organ i min kropp, den består av muskelvävnad och nervvävnad. Lungor, lever och njurar är exempel på andra organ i min kropp.
Är cellen nedan en växt-eller djurcell? Motivera svaret.
Det är en växtcell, för att den har kloroplast, cellvägg och vakuol (vätskefylld blåsa) och en rektangulär form, vilket en djurcell inte har.
Förklara begreppet art.
Organismer som kan fortplanta sig med varandra i naturen och få fertil avkomma tillhör samma art.
Nämn något som skiljer svampar från: Bakterier
Svampar saknar cellkärna.
Nämn något som skiljer svampar från: Växter
Svampar saknar klorofyll och kan inte använda ljus som energikälla.
Nämn något som skiljer svampar från: Djur
Till skillnad från djur, har svampar inga cellväggar.
Vilka sorters bakterier kan ge upphov till vattenblomning?
Blågröna bakterier och alger kan föröka sig i sjöar. De färgar då vattnet grönt vilket leder till vattenblomning.
Förklara följande ord: Plankton
Plankton är ett samlingsnamn på organismer som "svävar" i vatten utan att kunna påverka sin rörelseriktning i någon större utsträckning.
Förklara följande ord: Parasit
Bakterier kan leva som parasiter. Det innebär att de utnyttjar andra organismer på ett sätt att dessa blir försvagade och kanske sjuka. De bryter ner något annat för att själv få näring.
Förklara följande ord: Symbios
En symbios betyder att det är två komponenter som gynnas av varandra. Ett exempel på detta är samexistensen mellan dig och dina tarmbakterier.
Hur känner man igen en: Alg
En alg saknar en rot och den är inte uppdelad i rot, stam och blad.
Hur känner man igen en: Mossa
En mossa har stam och blad, men den har inga rötter.
Hur känner man igen en: Ormbunksväxt
En ormbunksväxt har rot, stam och blad. Till skillnad från fröväxter förökar den sig med sporer.
Hur känner man igen en: Fröväxt
Fröväxter har, likt ormbunksväxter, rot, stam och blad. De som skiljer fröväxter från sporväxter är att de blommar och bildar frön.
Varför trivs mossor bäst på fuktiga ställen?
De kan inte suga upp vatten och lösta närsalter från marken, utan tar upp dessa ämnen från nederbörd och dagg som hamnar på mossornas blad.
På vilka olika sätt kan svampar skaffa näring?
De kan vara parasiter och ta näring från andra levande varelser. De kan vara nedbrytare och ta näring från döda organismer. En del svampar lever i symbios med växter som de får energirik näring av. I utbyte får växterna hjälp med upptag av vatten och närsalter (samarbetet kallas mykorrhiza (svamprot)).
Vad är en lav?
En lav är en "dubbelorganism" som består av både en svamp och en alg (eller blågrön bakterie).
Ge exempel på: Nässeldjur
Maneter, hydror och koralldjur.
Ge exempel på: Ringmaskar
Havsborstmaskar, daggmaskar och iglar.
Ge exempel på: Blötdjur
Snäckor, musslor och bläckfiskar.
Ge exempel på: Leddjur
Kräftdjur, insekter och spindeldjur.
Ge exempel på: Tagghudingar
Sjöstjärnor, ormstjärnor och sjöborrar.
Ge exempel på: Ryggradsdjur
Fiskar, fåglar och däggdjur.
Vilken artgrupp har flest antal kända arter?
Leddjur med 1 200 000 kända arter.
Vad menas med biologisk mångfald?
En mångfald av naturtyper samt arter och andra genetiska varianter som exempelvis raser av husdjur.
Förklara ordet: Biosfär
Biosfär är alla områden i luft, mark och vatten som innehåller liv.
Förklara ordet: Ekologi
Ekologi är läran om hur levande varelser är beroende av varandra och av omgivningen de lever i.
Förklara ordet: Ekosystem
Alla organismer som finns inom ett visst område bildar tillsammans med miljön ett ekosystem
Förklara ordet: Miljöfaktor
Miljöfaktorer är icke-levande faktorer som t.ex ljus, temperatur, vind och pH. Dessa faktorerna påverkar växterna och djuren i ett ekosystem.
Förklara ordet: Djursamhälle
Alla populationer i ett ekosystem bildar tillsammans ett djursamhälle.
Förklara ordet: Population
Alla individer som tillhör samma art inom ett ekosystem bildar tillsammans en population.
Förklara ordet: Näringskedja
En modell som visar näringens väg genom en "kedja" av organismer som utnyttjar varandra som föda.
Förklara ordet: Producent
En organism som tillverkar energirik näring. Växter är producenter.
Förklara ordet: Toppkonsument
Toppkonsumenter är de organismer som kommer sist i en näringskedja.
Varför behöver en näringskedja fungera?
Om inte näringskedjan fungerar tar närings halterna slut. Livsviktiga ämnen måste kunna återanvändas av växter och djur.
Redogör för olika energiomvandlingar som sker i ett ekosystem.
Under växternas fotosyntes omvandlas ljus till kemiskt bunden energi. Det är energi som finns lagrad i glukos och andra energirika ämnen. Genom cellandning omvandlas kemiskt bunden energi och blir slutligen värme. Cellandning förekommer hos bakterier, växter, svampar och djur.
Vikten av levande varelser kallas biomassa. I ett ekosystem är rovdjurens sammanlagda biomassa mindre än växtätarnas. Varför är det så?
I varje nivå i en näringskedja förbränner individerna näring genom sin cellandning. Växtätarna förbränner det mesta av näringen de äter och endast en mindre del lagras i deras kroppar. Därför har inte rovdjuren tillgång till lika mycket näring som växtätarna har. Det innebär att det inte kan finnas lika mycket rovdjur som växtätare i ekosystemet.
Beskriv med hjälp av ett exempel hur djurarter som har samma typ av föda kan finnas i samma ekosystem utan att konkurrera med varandra om maten.
Olika arter kan undvika att konkurrera med varandra genom att utnyttja olika delar av ett ekosystem. Man säger då att arterna har olika ekologiska nischer. Det gäller t.ex. plommonbladlössen och vinbärsbladlössen i en trädgård. De konkurrerar inte med varandra, trots att båda arterna lever på växtsaft. Det beror på att den ena arten håller sig till plommonträd medan den andra arten bara lever på vinbärsbuskar.
Varför kan man förvänta sig att hitta fler fågelarter i en blandskog (med löv-och barrträd i olika åldrar) än i en planterad barrskog?
Det är lättare för fågelarter att hitta egna ekologiska nischer i den mer varierade blandskogen än vad det är i den planterade barrskogen.
Nämn någon fördel med att en skog har såväl träd-, busk-, fält- som bottenskikt.
Det kan leva många djurarter i skogen om växtligheten är variationsrik. Då kan många arter hitta egna ekologiska nischer och de kan leva i skogen utan att konkurrera med varandra.
Vad växer i skogens bottenskikt?
Mossor, lavar och svampar.
Vad är förna?
Det lager av höstlöv och andra döda växt- och djurdelar som finns överst på marken i en skog.
Vad är jordmån?
Ett marklager som finns under förnan. Jordmånen innehåller både organiskt material från förnan och mineralkorn (sand och lera) från jordarten som finns under jordmånen.
På vilka sätt är skogen viktig för människan?
Skogen ger oss råvaror och är viktig för svensk ekonomi. Den har också stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Skogen är dessutom viktig för den biologiska mångfalden, vilket även påverkar oss människor. Globalt sett har skogen betydelse för klimatet genom att påverka mängden av koldioxid i luften.
Hur känner man igen en kulturskog?
I en kulturskog dominerar ett trädslag och nästan alla träden är lika gamla. Ofta har kultur skogens träd raka stammar och ibland ser man tydligt hur de är planterade med jämna avstånd från varandra.
Varför har ofta lövskogar ett rikare och mer varierat fältskikt än barrskogar?
Lövskogens förna har högre pH än barrskogens förna. Därför "trivs" många bakterier och maskar bättre i lövskogs- förnan än i barrskogs- förnan. Det innebär att förnan bryts ner snabbt i lövskogen och i samband med nedbrytningen frigörs närsalter som skogens växter behöver. Det är ofta ljusare på marken i en lövskog än i en barrskog.
Hur kan intensiv skogsavverkning bidra till övergödning av havet?
Där skog har avverkats tränger mer regnvatten ner i marken och vattnet sugs inte upp av några rötter som förr. Det ökade vattenflödet genom jorden tvättar bort närsalter som sedan följer med i vattnets kretslopp så att de slutligen hamna i havet. Där kan de orsaka övergödning.
Varför är det viktigt att bevara urskogar?
I urskogar lever många växt- och djurarter som inte trivs i kulturskogar. Om vi inte bevarar våra sista urskogar kommer flera av dessa växter och djur att utrotas.
Rita och kommentera vattnets kretslopp mellan hav och land. I kommentaren ska följande ord ingå: avdunsta, kondensera, grundvatten, cellandning.
1. Energi från solen får vatten att avdunsta och bli vattenånga. 2. Vattenångan kyls och kondenseras på den höga höjden, där bildas droppar som bygger upp moln. Dropparna består av sötvatten då havets salt inte följer med när vattnet avdunstas. 3. Vattnet från molnen faller ner på marken i form av snöflingor, hagel eller regn. 4. Nederbörd som faller över land kan återvända till havet via vattendrag. 5. En del vatten tränger ner i marken och blir grundvatten. Efter lång tid återvänder även detta till havet. På sin väg löser vattnet salter i marken och så får havsvattnet sitt salt 6. Växter tar upp vatten med rötterna. 7. Vatten avdunstar från växterna. Dessutom släpper växter och djur ut vattenånga från sin cellandning.
Vad bestämmer om en sjö blir näringsfattig eller näringsrik?
Tillgången på närsalter i marken som omger sjön har stor betydelse. Om sjön omges av barrskog med näringsfattig mark tar inte vatten som rinner till sjön med sig så mycket närsalter. Då blir sjön näringsfattig. Om sjön istället omges av lövskog transporterar rinnande vatten mycket närsalter till sjön. Då blir den näringsrik.
Varför har näringsrika sjöar litet siktdjup?
Näringsrika sjöar innehåller mycket plankton som skymmer sikten i vattnet.
Varför är många näringsrika sjöar bra fågelsjöar?
De näringsrika sjöarna är ofta grunda och utmed stränderna kan bladvass, kaveldun och andra växter bilda breda och täta bestånd. I dessa kan många fågelarter häcka, söka skydd och hitta mat.
Varför lever det inga planktonalger i sjöns djup botten zon?
För att det är för mörkt för att planktonalger ska kunna bilda tillräckligt med energirik näring genom fotosyntes.
Varför är det viktigt att vattnet i sjöar och hav cirkulerar?
De bottenlevande bakterierna och djuren behöver syre som kommer från luften och från planktonalger som lever nära vattenytan. Planktonalgerna är i sin tur beroende av att närsalter transporteras upp till ytan. Närsalterna frigörs till vattnet av bottenlevande nedbrytare.
Hur fördelar sig grön-, brun- och rödalger på olika djup längs havsstranden?
Grönalger växer bara ytligt. Brunalger kan växa ytligt, men också på större djup än grönalger. Rödalger klarar ännu större djup än brunalger. Rödalger kan även förekomma nära ytan.
Vad bestämmer fördelningen mellan algerna?
Ljuset. Ljus innehåller olika färger som tränger olika djupt ner i vattnet. Blått och grönt ljus når djupare än gult och rött.
Vad menas med att besvara livets mångfald?
Att besvara livets mångfald innebär att vi måste skydda arter, genetisk variation (t.ex raser av hunddjur) och naturtyper. Vi måste även skydda miljön som de lever i, t.ex bevara urskogar, ängar och kärr.
Nämn olika skäl till att bevara den biologiska mångfalden.
Man kan sammanfatta dessa skäl som de fyra E-skälen. I E-skälen ingår etiska, ekologiska, ekonomiska och estetiska skäl. Man kan använda sig av E-skälen för att få olika infallsvinklar när man ska ta stora beslut.
Miljöpåverkan kan beskrivas ur ett produktions- eller konsumtionsperspektiv. Beskriv skillnaden.
I produktionsperspektivet beräknas t.ex. utsläpp av växthusgaser eller miljögifter för det land där varorna eller tjänsterna produceras. Miljöpåverkan från produktionen av en vara tillskrivs då produktionslandet, även om varan exporteras och används i ett annat land. Konsumtionsperspektivet innebär däremot att varors och tjänsters totala miljöpåverkan alltid tillskrivs konsumenterna. Det innebär att om du köper och använder en vara som tillverkats i t.ex. Kina, räknas all miljöpåverkan från varans produktion, frakt och framtida återvinning på dig.
Vad är ett ekologiskt fotavtryck?
Ur ett konsumtionsperspektiv så lämnas ekologiska fotavtryck i världen. T.ex. så skövlas regnskog för att ge plats åt odlingen av palmoljan som ingår i chipsen, glassen eller sminket du konsumerar. Samtidigt behövs mer skog i världens för att fånga upp koldioxiden från de fossila bränslen vi förbränner.
Ge exempel på vad du kan göra för att minska ditt ekologiska fotavtryck.
Först och främst minska min konsumtion. Vi behöver inte överkonsumera på det sätt vi gör. Vi kan också se till att köpa närodlat och ekologiskt för att endast försöka hålla produktionen vi i Sverige behöver på vår sida av jordklotet.
Ge exempel på hur natur och miljö kan påverkas positivt av turism.
Det kan vara positivt om turistverksamhet kan kompensera för förlust av arbetstillfällen i glesbygd, samt om t.ex. safari kan ersätta jakt som med valar utanför Norge.
Ge exempel på hur natur och miljö kan påverkas negativt av turism.
Resor innebär utsläpp av koldioxid, och turisternas krav på bekvämlighet och service kan innebära anläggning av vägar, flygplatser och hotellkedjor i miljöer som är känsliga ur naturvårds perspektiv. Den olagliga handeln med vilda och exotiska djur omsätter mer pengar än den lagliga och kan resultera i att arter utrotas.
Ge exempel på skogens ekosystemtjänster.
Skogen förser oss med bränsle, virke, viltkött, svampar och bär. Skogen är även bra för klimatet och den renar luften.
Hur ser man att en molekyl tillhör ett organiskt ämne?
Den innehåller kolatomer och är en av kolföreningar som räknas till den organiska kemin tex koldioxid, karbonater m.m
Vilka ämnen reagerar och vilka bildas när heptan brinner i luft?
Kolatomerna reagerar med syre och då bildas koldioxid och vattenmolekyler.
Beskriv fotosyntesen
Gröna växter tar ljusenergin i solens strålar och omvandlar koldioxid och vatten till glukos och syrgas. Växter har fotosyntes. Det innebär att de tillverkar energirikt socker av gasen koldioxid och vatten. Energin som binds i sockret tar växterna upp i form av ljusenergi. Under fotosyntesen avger växterna syre. Detta beror på att koldioxiden och vattnet innehåller fler syreatomer än vad som behövs till sockermolekylerna.
På vilka sätt är du beroende av fotosyntesen?
Dina celler kräver energi, men de kan inte utnyttja ljusenergi . Därför är du beroende av att växter omvandlar ljusenergi till kemiskt bunden energi i socker (som i sin tur kan omvandlas till fett, protein och andra energirika organiska ämnen). Du får alltså energi genom att äta energirik näring, som ursprungligen växter laddat med energi från solen
Varför tar inte luftens koldioxid slut trots att växternas fotosyntes förbrukar koldioxid?
Koldioxid återbildas i samband med cellandning.
Vad är en syra?
En syra är ämnen som innehåller grundämnet väte (H) och avger vätejoner (H+) till andra ämnen. När man löser en syra i vatten hoppar vätejoner från syran till vattenmolekyler. Det är dessa vätejoner som ger lösningen sura egenskaper, ex. förmågan att lösa aluminium. Svavelsyra (H2SO4), ättiksyra och kolsyra är exempel på syror.
Vad är en bas?
En bas är syrans motsats. Det är ämnen som upptar vätejoner.
Ge exempel på basiska ämnen.
Kaustiksoda är en stark bas som har egenskapen att ex. fräta upp målarfärg. Kalk är också ett exempel på en bas.
Hur kan blåbär användas som pH-indikator?
Saft från blåbär blir röd om den blandas med en sur lösning (som har lågt pH) och mörkt blå om den blandas med en basisk lösning (som har högt pH). Därför kan man använda blåbärssaft för att avgöra om en lösning är sur eller basisk.
Ordna nedanstående vätskor efter stigande pH. magsaft, Coca-Cola, havsvatten, batterisyra i bilbatteri, rent vatten
batterisyra i bilbatteri - magsaft - Coca-Cola - rent vatten -havsvatten
Hur många gånger surare blir vattnet i en sjö om dess pH ändras från 6 till 3?
1000 gånger surare.
Rita och förklara vad som menas med växthuseffekten?
Växthuseffekten har fått sitt namn av att atmosfären är som ett växthus. Vi har alltid växthuseffekt och vi ska ha en viss växthuseffekt. Runt jorden har vi en atmosfär. Den är en blandning av massor av olika gaser. Den är som ett täcke som håller värmen. Om den inte hade funnits hade jorden haft en väldigt låg medeltemperatur (-18), inget liv hade funnits. Om solens strålar kommer in, kommer de igenom själva atmosfären, då är den kortvågig. När den kommer in är omvandlas den till värmestrålning.. Vissa strålar studsar och åker ut direkt, medans andra stannar längre.
Vilken gas i atmosfären har störst betydelse för växthuseffekten?
Koldioxid, metan, lustgas och vattenånga är gaserna som påverkar växthuseffekten. Koldioxid och vattenånga är de vanligaste gaserna, vattenångan står för 80% av växthuseffekten.
Ge två orsaker till varför havsytans nivå höjs till följd av global uppvärmning.
Medeltemperaturen på jorden ökar, detta leder till att glaciärer smälter, vilket leder till att havsytans nivå höjs.
Beskriv negativa effekter av att arktis sommaris får minskad utbredning.
Is och snö reflekterar tillbaka solstrålar, vilket har en kylande effekt. När isen försvinner ersätts den av en mörk vattenyta som absorberar solstrålar.
Beskriv ekonomiska styrmedel som används för att stimulera till minskad spridning av växthusgaser.
Länder har skrivit på avtal där de har lovat att minska sina utsläpp av växthusgaser till en viss nivå (ex. Kyotoavtalet). I EU infördes handel med utsläppsrätter. I Sverige får industrier betala skatt på sina koldioxidutsläpp.
Ge exempel på vad du kan göra för att motverka global uppvärmning.
Jag kan minska min elförbrukning, åka kommunalt istället för att ta bilen och byta ut plastpåsar mot tygpåsar.
Ge exempel på föroreningar som medverkar till försurning av miljön.
Förbränning av fossila bränslen bildar ämnen som försurar miljön.
Varför har försurade sjöar ofta klart vatten?
Då många planktonalger missgynnas eller försvinner helt då en sjö försuras så ökar siktdjupet och vattnet ser då ut att vara klart och rent.
När en sjö håller på att bli försurad kan änder som t.ex. knipor gynnas medan fisktärnor missgynnas. Förklara varför.
Då insekter ofta är mindre försurningskänsliga än vad fiskar är så gynnas fågelarter som lever på insekter medans fisktärnan som lever på fisk, missgynnas.
Hur kan ökad halt av koldioxid i atmosfären leda till sänkt pH i havet?
Koldioxid kan lösa sig i vatten under bildning av kolsyra. Kolsyran sänker vattnets pH-värde.
Beskriv sambandet mellan övergödning och syrefattiga bottnar i t.ex. Östersjön.
Hög biologisk övergödning av algblomning är väldigt vanligt i Östersjön därför blir det syrefattiga bottnar.
Varför är det så bra att återskapa våtmarker?
Våtmarker en bra metod för att minska övergödning
Vad är DDT?
DDT är ett bekämpningsmedel som användes mot malariamyggor.
Varför är "ozonskiktet" på hög höjd i atmosfären tunnare än normalt?
På grund av lätta gaser som innehåller klor eller brom. De mest kända kallas freoner, och en enda freonmolekyl kan förstöra flera ozonmolekyler utan att själv förbrukas. Freoner är stabila ämnen med lång livslängd.
Hur kan människan påverkas av att "ozonskiktet" förtunnas?
Ozonskiktet minskar mängden UV-strålning som når jorden. Ökad UV-strålning kan ge följder såsom hudcancer och grå starr.
Ge exempel på hur marknära ozon bildas.
Det kan bildas utifrån kemiska reaktioner mellan kväveoxider och strålning från solen. Kväveoxider ingår i avgaser från förbränningsmotorer i t.ex. bilar.
Ge exempel på tungmetaller.
Kadmium (vissa batterier), bly (bilbatterier, blyhagel) och kvicksilver (t.ex. förbränning av kol).
Varför lagras tungmetaller i kroppen utan att brytas ner?
Då tungmetaller är grundämnen så kan de inte brytas ner till andra ämnen. De kan alltså tas upp och lagras i levande varelser tills att de uppnår en skadlig nivå.
Varför drabbas ofta rovdjur värst av miljöavgifter?
Då rovdjuren är toppkonsumenter blir giftet mer koncentrerat här. Producenterna är fler och äter en mindre del gift, sen koncentreras giftet mer och mer i varje konsument uppåt i ledet.