Notifications

kasarian at sekswalidad

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

7 Terms
😃 Not studied yet (7)
sekswalidad
natural o biyolohikal na katangian
kasarian
aspektong kultural na natutuhan hinggil sa sekswalidad
oryentasyong sekswal
pisikal at emosyonal na atraksyon na nararamdaman
pagkakakilanlang pangkasarian
nararamdaman o pinapaniwalang kasarian
di-tuwirang diskriminasyon
hindi binibigyan ng kaukulang karapatan ang isang taong kabilang sa LGBT
diskriminasyon sa pagkakakilanlan
nangyayari sa estado ng kanilang pamumuhay
relasyon sa iba
may ilang tao nakaharap din sa diskriminasyon dahil sa kanilang kaugnayan sa LGBT