Notifications

Psychológia osobnosti

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

89 Terms
😃 Not studied yet (89)
Typy definícii osobnosti (Allport)
Biosociálna, biofyzická, súhrnná, integratívna
Základné prístupy
črtový, psychoanalytický, fenomenologický, učenie a kognitívne procesy, biologický
Na aké 3 otázky sa snažili odpovedať prístupy ?
Čo platí pre jedinca? Čo platí pre skupinu? Čo platí pre ľudstvo ?
Zakladatelia PSO
Cattel, Allport , Murray
4 základné znaky definicií osobnosti (Mikšík)
Individualita, vývinový proces, typické vzorce správania, hypotetická štruktúra
syntax teórie
sústava pravidiel pre systematickú interakciu medzi premisami a pojmami v nich umiestnenými
Heuristický vplyv teórie
Súhlas / nesúhlas s teóriou podnecuje ďalší výskum
Základné otázky teórií PSO (Pervin)
Čo sú základné vlastnosti osobnosti ?- aký je medzi nimi vzťah Ako sa stala osobnosť takou , aká je ?- prostredie/ výchova/ motivácia Prečo sa správame tak, ako sa správame ?- motivácia
Vplyvy na teórie PSO
Gestalt Klinické výskumy Experimentálna PS a teórie učenia Psychometrická tradícia
Boeree upozorňuje na aspekty, nad ktorými treba uvažovať, keď posudzujeme teóriu
Egocentrizmus, etnocentrizmus a dogmatizmus
Dimenzie teórií osobnosti (Hall, Lindzey)
Vedome vs. nevedomé procesy, proces učenia vs. výsledky učenia, abnormálna vs. normálne správanie, minulosť vs. prítomnosť,holistický vs. analytický vplyv, dedičnosť vs. prostredie, osoba vs. situácia, niekoľko motívov vs. množstvo motívov, účelové vs. mechanistické správanie
2 typy konzistencie (Mischel)
medzisituačná , longitudiálna
Kto prvý priniesol delenie na nomotetické a idiografické
Windelband
Jadrové charakteristiky osobnosti (Maddi)
Základné vnútorné znaky spoločné všetkým ľuďom Nemenné Celkové smerovanie, funkcia a zmysel života Sexualita, agresivita, sebaaktualizácia, sebatranscendencia
Periférne charakteristiky osobnosti
Konkrétne vlastnosti prejavujúce sa navonok Životný štýl
Kovariácia
Ktoré aspekty myslenia, cítenia a správania spolu súvisia
Korelácia
vzťahuje sa k periférnym charakteristikám, aby mohla byť spracovaná musí byť kvantifikovaná
Korelačné metódy
Dichtonómne charakteristiky Posudzovacia škála Faktorová analýza
3 zdroje údajov o osobnosti (Maddi)
Výpoveď o sebe , výpoveď od osoby, ktorá ju/jeho pozná, posúdenie osobnosti odborníkom
Vplyvy , ktoré môžu ovplyvniť hodnovernosť odpovedí pri výpovedi o sebe
sociálne žiaduce odpovede, vplyv obsahu, vplyv metódy, závislosť na experimentátorovi, vplyv skupiny, anonymita odpovedí, konečné výsledky
Zdroje dát
S- dáta, I- dáta, L- dáta, B -dáta
Druhy pozorovania
Introspekcia Extrospekcia- zúčastnená a nepriame pozorovanie obe môžu byť skryté a otvorené
Chyby pri zaznamenávaní výsledkov
Haló efekt, centrálna tendencia, tendencia miernosti / prísnosti, logické chyby
Druhy interview
Voľné, štrukturované a pološtrukturované
3 typy dotazníkov (Říčan)
anamnestický, záujmový, osobnostný
Kto bol propagátor testovania a aké sú druhy ?
Galton, testy schopností a testy výkonu
Aké sú dve základné vlastnosti testov ?
Validita a reliabilita
Aké sú podľa Galtona 2 všeobecné kvality na odlíšenie nadaných a nenadaných ľudí ?
Energia pracovať a senzitivita voči fyzikálnym podnetom
Kto zaviedol pojem IQ ?
Stern
Aké sú kritéria kvalitných IQ testov ?
štandardizácia, validita, objektivita, normy, reliabilita
princíp projekcie
Vloženie subjektívnej zložky do objektu
základné projektívne techniky + stručná charakteristika
Rorchachov test- 10 tabuliek s atramentovými škvrnami Tematický apercepčný test- Murray a Morganová 31 obrázkov predkladaných po 1O v 2 sedeniach (niektoré len pre ženy, niektoré len pre mužov) čierno-biele obrazky- osoby jasné scéna nerozlíšiteľná
Delenie projektívnych techník (Balcar)
asociačné, konštrukčné, expresívne, doplňovacie, zoraďovacie
Vnútorné biologické podmienky prechádzajú 4 stupňami vývoja (Cattel)
dedičné, genetické, vrodené a konštitučné
Biologické zdroje osobnosti
behaviorálna genetika a evolučná PS
Spoločná zdieľaná variancia
Pojem BG- nakoľko môžme povedať, že je genetika zdieľaná a vysvetľujúca v rámci danej charakteristiky
Typy genetickej variancie
Aditívna, dominantná, epistatická(interaktívna)
3 všeobecne prijímané tvrdenia BG
všetci sa vzájomne líšime: 1. svojim prostredím 2. svojou gen. inf. 3. svojím správaním
TRadičné metódy BG
štúdie dvojčiat a adopcií
Predpoklady EP
všetci máme neurónové obvody na riešenie problémov tieto obvody sú špecializované vedomie je len vrchol ľadovca
Hlavné metódy popisovanie EP
Altruizmus, stratégie sexuálneho správania
Autori homeostatických (rovnovážnych teórií)
Fletcher a Freeman, Stagner
spôsoby interakcie genetiky a prostredia (Plomin)
pasívne prijímanie prostredia, vyvolané enviromentálne efekty, pretváranie prostredia
3 základné štruktúry vlastností osobnosti
motivácia, schopnosti , temeperament
štruktúra temepramentu (Balcar)
1. celkové citové ladenia dušvných dejov 2. celkové citové zameranie DD dnu alebo von 3. vzrušivosť DD 4. trvalosť DD
Psychologické chápanie temperamtu (Heymans a Wiersma)
emocionalita, aktivita/pasivita, primárne/ sekundárne funkcie
EAS typológia Bussa a Plomina
Emocionalita,aktivita, sociabilita
Autori pojmu Goodness of fit
Thomas a Chessová
Eysenckova PEN teória
extraverzia/introverzia stabilita/labilita psychoticizmus
genotypický základ extraverzie
miera kôrovej excitácie IN- výsoká EX - nízka
genotypický základ stability/lability
miera reaktibility autonómne NS IN- vysoká EX- nízka
Poruchy osobnosti (Eysenck)
Poruchy I. rádu- psychastenické neurózy Poruchy II. rádu- sklon k hysterickej neuróze a sociopatii
Cloningerova teória temperamentu
Novelty seeking, harm avoidance, reward depence a persistent
Humorálna typológia- Hippokrates a Galenos
podľa prevládajúcich štiav - flegmatik, melancholik, sangvinik a cholerik
Kretschmer- stavba tela + temepramentový typ
pyknická- cyklotým astenická- leptozómny atletická-viskózny
Scheldon typy
Endomorfia- viscerotónia Mezomorfia-somatotónia Ektomorfia-cerebrotónia
Typológia Junga
Endopsyché Ektopsyché- vnímanie, myslenie, cítenie a intuícia
Sprangerova typológia
teoretický, ekonomícký, estetický, religiózny, politický a sociálny typ
Delenie individuálnych dispozícií (Allport)
Kardinálne, centrálne a sekundárne
Delenie čŕt podľa Cattela
1. z pohľadu popisu štruktúry - schopnosti - temperamentové črty - dynamické črty (postoj, erg, sentiment) 2.výskumného pohľadu -povrchové črty - základné zdrojové črty (konštitučné a utvárané okolím)
3 druhy osobnostného učenia Cattel
asociácie, inštrumentálne, integračné
3 druhy údajov (Cattel)
L- dáta, Q- dáta, OT dáta
Syntalita
= osobnosť skupiny
výskumné techniky Cattel
R - technika, P - technika a Q technika
2 prístupy BIG 5
lexikálny a dispozičný
Predstavitelia lexikálneho prístupu
Hřebíčková, Goldberg DeRaad
4 fázy lexikálneho prístupu
1. hrubé sito 2. jemné sito 3. predkladanie čŕt na posudzovanie seba a iných 4. dáta spracované Faktrovou analýzou
Predstavitelia + metóda dispozičného prístupu
Costa a MCCrae, dotazník NEO-PI
Dimenzie trvalých aspektov osobnosti (Eysenck)
špecifická reakcia, habiruálna reakcia, črta, typ
3 hlavné funkcie sebaponímanie (pervin)
zmysel fenomenologickej skúsenosti jedinca, dôsledky pre náš kognitívny systém, organizácia a jednota ľudských prejavov
Bimodálna povaha sebauvedomenia (James)
JA činné (Knower-I)- riadi správanie, prežíva, myslí JA empirická (Known- Me/ Self)- reprezentuje hodnotenia, myšlienky, úvahy o sebe
Delenie empirického JA
1. Uvedomované komponenty- duchovné, sociálne, materiálne JA 2. Prežívanie hodnoty seba Konanie v záujme seba
Rôzne aspekty sebaponímania (Balcar)
Zobrazenie (som), hodnotenie (mám byť), moc (môžem uskutočniť), rola (mal by som), smerovanie (chcem byť)
Autor teórie zrkadlového ja
Cooley
Teória Rottera
external/internal locus of control
Symbolický interakcionizmus
Cooley a Mead- máme u seba kľúče k sebaobrazu druhého človeka prostredníctvom spätnej väzby
Medzikultúrne porovnanie self
Merkusová a Kitayama- Američania (mezávislé self)- Aziati (závislé self)
Vývin obrazu seba
Vnímanie seba 3 mes- 1,5 roka Uvedomovanie seba 21- 24 mes
Eriksonove štádium dôležité pre tvorbu identity
adolescencia 12-20 kríza- identita vs. konfúzia identity cnosť- vernosť "som to, čomu verím"
Utváranie identity podľa Marciu (kríza - záväzok)
1. Dosiahnutá identita 2. Predčasne riešená identita 3. Rozptýlená identita 4. Moratórium
Teória sociálnej identity (Tajnel a Turner)
personálna identita sociálna identita- sociálna sebakategorizácia, sociálna identifikácia, sociálne porovnávanie
Baumeister- sociálna podmienenosť identity
1. Pripísaný komponent 2. Jedna transformácia 3. Kombinované kritériá 4. Vybrané komponenty 5. Nútený výber
Zuckermanov koncept hľadania vzruchu
vyhľadávanie dobrodružstva, vyhľadávanie zážitku, neinhibovanosť, náchylnosť k nude
Cattelove ponímanie inteligencie
fluidná a kryštalická inteligencia
Zložky osobnej pohody
Kognitívna a emocionálna
zdroje osobnej pohody
demografické a socioekonomické komponenty, sociálne vzťahy, diskrepácia (vs. zhoda) v očakávaní , osobnosť
Autor pojmu aktualizácie
humanista Rogers- tendencia k rastu
Pojem sociálny cit
= vedomie spolupatričnosti záujem o iných, ADLER
6 oblastí duševnej pohody (Ryff)
sebaaktualizácia/sebaprijatie vzťahy s druhými osobný rast kontrola prostredia autonómia zmysel života