Notifications

Čeština latina

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

96 Terms
😃 Not studied yet (96)
Podstatná jména
substantiva
podstatná jména vlastní
propria
podstatná jména obecná
apelativa
podstatná jména pomnožná
pluralia tantum
Přídavná jména
adjektiva
Zájmena
pronomina
Číslovky
numeralia
Číslovky základní
cardinalia
Slovesa
verba
Příslovce
adverbia
Předložky
prepozice
Spojky
konjunkce
Částice
partikule
Citoslovce
interjekce
Ohýbání
flexe
Skloňování
deklinace
Časování
konjugace
Stupňování
komparace
1. stupeň
pozitiv
2. stupeň
komparativ
3. stupeň
superlativ
Pád
casus
1. pád
nominativ
2. pád
genitiv
3. pád
dativ
4. pád
akuzativ
5. pád
vokativ
6. pád
lokál
7. pád
instrumentál
Číslo
numerus
Jednotné číslo
singulár
Množné číslo
plurál
Dvojné číslo
duál
Slovesný rod
genus verbi
Rod trpný
pasivum
Rod činný
aktivum
Rod
genus
Rod mužský
maskulinum
životný
animatum
neživotný
inanimatum
Rod ženský
femininum
Rod střední
neutrum
Čas
tempus
Čas minulý
préteritum
Čas přítomný
prézens
Čas budoucí
futurum
Způsob
modus
Oznamovací způsob
indikativ
Podmiňovací způsob
kondicionál
Rozkazovací způsob
imperativ
Osoba
persona
Vid
Vzory
paradigmata
Slova nadřazená
hyperonyma
Slova podřazená
hyponyma
Slova souřadná
kohyponyma
Slova souznačná
synonyma
Slova protikladná
antonyma
Slova s podobným zněním a jiným významem
paronyma
Slova mazlivá
mellorativa
Slova domácká
hypokoristika
Slova zjemnělá
eufemismy
Slova hanlivá
pejorativa
Slova zhrubělá
dysfemismy
Slova bezpříznaková
neutrální
Slova odborná
termíny
Nářeční slova
dialektismy
Oblastní slova
regionalismy
Slova lichotná
familiární
Slovní zásoba
lexikum
Nauka o slovní zásobě
lexikologie
Slovník
lexikon
Tvarosloví
morfologie
Skladba
syntaxe
Derivologie
slovotvorba
Změna
alternace (hlásek)
Odvozování
derivace
Slova odvozená
deriváty
Slova odvozená od jmen
deminutiva
Slova odvozená od sloves
deverbativa
Skládání
kompozice
Zkracování
abreviace
Předpona
prefix
Kořen
radix
Přípona
sufix
Koncovka
afix
pod. jména hromadná
singularia tantum
pod. jména látková
materiální
Přídavná jména jakostní
kvalifikační
Přídavná jména vztahová
relační
Přídavná jména přivlastňovací
posesivní
Číslovky řadové
ordinalia
číslovky druhové
specialia
číslovky násobné
multiplicativa
Slovesa se zvratnými zájmeny
reflexiva tantum
Slovesa způsobová
modální