Notifications

KOLOKWIUM JĘZYKOZNAWSTWO 16.11

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

spaced repetition

Flashcards

flashcards

Learn

learn

Practice Test

exam

Tags

56 Terms
😃 Not studied yet (56)
językoznawstwo ogólne
bada język jako taki, każdy język
językoznawstwo porównawcze (kontrastywne, konfrontatywne)
porównuje przynajmniej dwa języki
językoznawstwo szczegółowe
bada konkretny, wybrany język
językoznawstwo opisowe (deskryptywne)
opisuje język w sposób neutralny
językoznawstwo normatywne
zajmuje się błędami, normami oraz zasadami poprawności językowej
językoznawstwo wewnętrzne
zajmuje się opisywanie składników struktury języka powiązanych ze sobą wewnątrz tej struktury siecią wzajemnych zależności
językoznawstwo zewnętrzne
zajmuje się opisywaniem związków języka z czynnikami pozajęzykowymi
językoznawstwo teoretyczne (opisowe)
opisuje język w neutralny sposób
językoznawstwo stosowane
koncentracja na praktycznym zastosowaniu języka, występuje w glottodydaktyce oraz w translatoryce
językoznawstwo diachroniczne
zajmuje się procesem zmian zachodzących w języku na przestrzeni wieków, skupia się na pochodzeniu historycznym
językoznawstwo synchroniczne (
zajmuje się badaniem związków między elementami języka współistniejącymi w danym czasie, skupia się na różnych kontekstach występowania danych zagadnień
językoznawstwo generatywne
nauka zmierzająca do wyjaśnienia mechanizmów kompetencji językowych człowieka
językoznawstwo matematyczne
zastosowanie matematyki w badaniach językoznawczych
socjolingwistyka
bada język jako zjawisko społeczne
psycholingwistyka
prowadzi badania z pogranicza języka i psychologii
etnolingwistyka
bada związki między językiem a kulturą
język
system znaków
LANGAGE
ogólnoludzka zdolność mówienia
LANGUE
system znaków dla danego języka (system abstrakcyjny, społeczny, trwały
PAROLE
system jest każdorazowo aktywizowany w akcie mówienia *(*konkretne, jednostkowe, momentalne użycie systemu) UŻYCIE
FONEM
najmniejsza jednostka funkcjonalna systemu językowego pozbawiona własnego znaczenia, ale stanowiąca zespół dystynktywnych cech głoski, które w procesie porozumiewania się pełnią funkcje różnicowania znaczeń i form wyrazowych np. ból
GŁOSKA
najmniejsza, niepodzielna jednostka dźwiękowa
MORFEM
najmniejsza znaczeniowo, niepodzielna część wyrazu, wyznaczająca albo jego znaczenie, albo stosunki gramatyczne, które dany wyraz uwzględnia
ZDANIE
czasownik w formie osobowej lub zespół wyrazów, który zawiera formę osobową  czasownika, wyraża zakończoną myśl i tworzy strukturę zgodną z normami obowiązującymi w gramatyce
FONOLOGIA
zajmuje się badaniem cech dystynktywnych dźwięków mowy ludzkiej
FONETYKA
zajmuje się badaniem dźwięków mowy ludzkiej
MORFOLOGIA
dział gramatyki obejmujący fleksję i słowotwórstwo
SKŁADNIA
nauka o badająca elementy składowe wypowiedzenia
EMBLEMATY
gesty, które mają swoje bezpośrednie werbalne odpowiedniki
ILUSTRATORY
gesty, które zazwyczaj nie mają swojego werbalnego odpowiednika, mogą zwiększać lub zmniejszać ekspresyjność wypowiedzi
REGULATORY
gesty, których zadaniem jest sygnalizowanie rozpoczęcia, czasu trwania oraz zakończenia konwersacji
ADAPTATORY
gesty, które pozwalają przysposobić się jednostce do trudnej dla niej sytuacji
język jako parole
narzędzie do komunikacji, nie tylko głos, ale mowa ciała i język
dwustopniowość znaków językowych (struktury)
podstawowa, uniwersalna cecha każdego języka ludzkiego, określana czasem jako podwójna artykulacja języka.
ZDALOŚĆ (AUTONOMICZNOŚĆ)
czyli zdolność mówienia o zjawiskach nieobecnych, o sprawach odległych w czasie i przestrzeni
BINARNOŚĆ
Zjawisko obserwowane zmysłowo (forma znaku, forma oznaczająca) [treść i forma]
UNIWERSALNOŚĆ
człowiek może mówić o wszystkim, o czym zechce.
SAMOZWROTNOŚĆ
możliwość mówienia o samym języku
NADUŻYWALNOŚĆ
Możliwość przekazywania zarówno prawdziwych jak i fałszywych informacji.
PRZEKAZ KULTUROWY
Człowiek, w odróżnieniu od zwierząt, przyswajają język drogą kulturową
POLISEMICZNOŚĆ
Umiejętność takiego posługiwania się znakami językowymi, aby odnieść je do zjawisk, które nie mają własnej nazwy,
arbitralność
brak naturalnego związku między formą a znaczeniem
konwencjonalność
 trzymanie się zasad konwencji języka
foniczność  
pierwotna forma znaku, dźwiękowa.
dwa główne modele funkcji językowych
Karl Bühler (1934), Roman Jakobson (1960)
EKSPRESYWNA
w stosunku do nadawcy jest to funkcja wyrażania
IMPRESYWNA
w stosunku do odbiorcy
SYMBOLICZNA (PRZEDSTAWIENIOWA)
w stosunku do rzeczywistości
KONTEKST
poznawcza (przedstawieniowa, symboliczna, informacyjna) dominuje, gdy najważniejsza jest treść komunikatu, odesłanie do POZAJĘZYKOWEGO KONTEKSTU.
NADAWCA
ekspresywna, gdy NADAWCA koncentruje się na wyrażeniu swojego stosunku do komunikatu.
ODBIORCA (impresywna, konatywna)
gdy uwaga mówiącego koncentruje się na ODBIORCY. (Czasem funkcja persfazyjna
KONTAKT (fatyczna)
gdy dominująca jest kwestia nawiązania i podtrzymania kontaktu między NADAWCĄ a ODBIORCĄ
METAJĘZYKOWA
KOD (Język jako system), wszelkie teksty o języku
funkcja poetycka
KOMUNIKAT jako taki stoi w centrum.
Funkcja ludyczna
w celu rozbawienia adresata