Notifications

Frans signaalwoorden

0.0(0) Reviews
Duplicate
Report Flashcard set

Spaced Repetition

Scientifically backed study method

spaced repetition

Flashcards

Review terms and definitions

flashcards

Learn

Study with MC, T/F, and other questions

learn

Practice Test

Take a test on your terms and definitions

exam

Tags

109 Terms
😃 Not studied yet (109)
ainsi que
net als
aussi/ également
ook
d'ailleurs
trouwens/ en dan nog iets
d'autant (plus) que
des te meer omdat
d'une part ... d'autre part
enerzijds ... anderzijds
de même
op dezelfde manier
en outre/ en plus/ de plus
bovendien
même
zelfs
sinon
overigens
d'abord
eerst
ensuite
en dan/ dan
et puis
en dan/ dan
enfin
tenslotte
bref/ en clair
kortom
donc
dus
en effet
inderdaad
en résumé/ en somme
samengevat
finalement
tenslotte
alors
dus
ainsi
zo, op die manier
par conséquent
als gevolg
afin de
opdat
pour que
opdat
sans que
zonder dat
de sorte que/ en sorte que
opdat
pour (+ heel ww)
om te
car
want
comme
omdat
en raison de
door/ vanwege
puisque
aangezien
avant tout
voornamelijk
surtout
vooral
tel que
omdat
à condition que
op voorwaarde dat
grâce à
dankzij
malgré
ondanks
quand
wanneer
ainsi
zo
comme
zoals
à l'époque
destijds
à partir de
vanaf
auparavant
vooraf/ vantevoren
autrefois
voorheen
de nos jours/ actuellement
tegenwoordig
depuis
sinds/ sindsdien
dès (que)
zodra/ vanaf
désormais
voortaan
lorsque
toen/ zodra
tandis que
sinds/ terwijl
jusqu'à
tot/ totdat
hier
gisteren
aujourd'hui
vandaag
à l'avenir
in de toekomst
à l'inverse
omgekeerd
alors même que
hoewel/ terwijl
alors que/ tout en
terwijl
au contraire/ en revanche/ par contre/ par ailleurs
daarentegen
bien que
hoewel
cependant/ néanmoins
desalniettemin
en fait
eigenlijk/ in feit
mais
maar
malgré
ondanks
même si
zelfs als
or
welnu
pourtant/ quand même/ toutefois
toch
caractériser
kenmerken
en quoi consiste ...?
waaruit bestaat ...?
expliquer
uitleggen
remplacer
vervangen
renvoie à
verwijzen naar
qu'est-ce que le texte dit de ...?
wat staat er in de tekst over ...?
l'essentiel
het belangrijkste
lire
lezen
apprend
leert
ressort
uitkomen, naar voren komen
résumer
samenvatten
s'agit-il
erover gaan
dans quel sens ...?
in welke betekenis ...?
sert
ertoe dienen
signifie
betekenen
décrit
beschreven
qu'est-ce qui rend le mieux le contenu?
wat geeft het beste de inhoud weer?
comment cette phrase se rapporte-t-elle à?
hoe verhoudt zich deze zin tot ...
dans quel but
met welk doel ...
que peut-on conclure ...?
wat kan men concluderen ...?
déduire
afleiden
la raison
de reden
se rapporte
betrekking hebben op
a quoi servent ...?
waartoe dienen ...?
qu'est-ce qui est vrai
wat is waar ...
illustre
laten zien
ajoute
toevoegen
attirer l'attention
aandacht vestigen op
l'attitude
houding
se base
steunen op, zich baseren op
compare
vergelijken
à l'égard de
ten opzichte van
emploie
gebruiken
exprime
uitdrukken
sur se fonde
zich baseren op, berusten op
illustrer
illustereren, verduidelijken
indiquer
aanwijzen, vaststellen
mentionne
vermelden
à propos
over
reproche
verwijten
se demande
zich afvragen
selon
volgens
souligne
onderstrepen, verduidelijken
de quel ton
op welke toon